שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הורדת טלית ותפילין באמצע התפילה

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ב שבט תשע"ח
שאלה
אם באמצע התפילין ( הפסקתי בקטע של ויציב ונכון ...) הייתי חייב להפסיק מסיבה מסוימת ואחרי 10 דקות חזרתי .. אני הייתי צריך לברך על התפילין והטלית שוב פעם ?
תשובה
שלום, בנוגע לטלית: לדעת מרן המחבר בשולחן ערוך אם פשט טליתו אפילו היה דעתו לחזור ולהתעטף בו מיד, צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו, כי הפשיטה עצמה נחשבת להפסק. הרמ"א מביא את דעת הי"א שאין מברכין אם היה דעתו לחזור ולהתעטף בו, המשנ"ב מבאר את טעם הי"א, שמכיון שבעת הפשיטה היה דעתו תיכף ללבשו, וכן עשה, לא נחשבת הפשיטה להפסק. הכף החיים (אות נב) מביא הרבה אחרונים שפוסקים בזה כמו הרמ"א ומציין שכך פסק גם ה"בן איש חי" למרות שזה נגד דעת מרן השו"ע משום "ספק ברכות להקל" הביאור הלכה מייעץ שאדם יכוין בעת הברכה על הטלית שאם יצטרך לפשטו שיחזור וילבשנו, ואז לכל הדעות אינו צריך לברך. אם פשט את טליתו ולא חזר ללובשה במשך כמה שעות, אז לכל הדעות צריך לחזור ולברך כשילבש הטלית ולא יועיל בזה מה שכיון בעת הברכה. אם אדם פושט את טליתו בתוך התפילה (כמו במקרה שלך) גם אם לא היתה לו כוונה מפורשת הרי זה כמו שפשט אותו על דעת לחזור וללבשו. ומאידך, אם אדם מקפל את הטלית ומניח אותו בתוך השקית של הטלית הרי זה כמו שפשט אותו בפירוש על דעת שלא לחזור וללבשו. בנוגע לתפילין: הדעות וההלכה לעניין הברכה על תפילין שחלצן ומניחן שוב, דומים לברכה על טלית, אלא שיש מקרים בהם הדין שונה: אם אדם חולץ תפילין והולך למקום בו אסור לו להכנס עם תפילין הרי שזה הפסק גמור למרות שהיה בדעתו להניח התפילין שוב, וצריך לברך. הדוגמא בפוסקים למקום שאסור להכנס עם תפילין זה בית הכסא (בשונה מטלית שאין איסור להכנס איתו לבית הכסא אלא שאין ראוי ולכן זה לא נחשב הפסק). בית הכסא עליו דיברו הפוסקים היה מרוחק מהבית וללא מים זורמים. יש מחלוקת בפוסקים בבית הכסא שלהם במקרה שאינו רחוק מהבית אם צריך לחזור ולברך. המשנה ברורה מכריע שצריך לברך. בכף החיים מכריע כדעת הבן איש חי שלא לברך משום ספק ברכות להקל. בשירותים בימינו שהם בדרך כלל נקיים עם מים זורמים לכאורה אין צריך לחזור ולברך על התפילין אם נכנס לשם על מנת להטיל מימיו בלבד, כי מעיקר הדין מותר להכנס לשם עם תפילין אלא שאין ראוי לעשות כן. אם אדם נכנס למקום שהוא מטונף מאוד וברור שאסור להיכנס לשם עם תפילין, הרי שזה יחשב כבית הכסא של ימיהם ויצטרך לחזור ולברך על התפילין. (שולחן ערוך אורח חיים סימן ח סעיף יד, ובמשנ"ב ובה"ל. וכף החיים אות נב. וסימן כה סעיף יב, ובמשנ"ב ובה"ל. וכף החיים אות עח)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il