שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

המצאת שיטה לקשירת ציציות עם תכלת

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"ב כסלו תשע"ט
שאלה
אני מודע לוויכוח על השאלה האם יש צורך בקשר הראשון או לא, נראה שזה קשור לשאלה האם ניתן או לא ניתן להשתמש בעוד חוטים. אני לא מבין את זה, האם תוכל להבהיר? כמו כן, לגבי תכלת, מכיון שאין שיטה מוגדרת לקשירת ציצית עם תכלת, בסופו של דבר המצאתי שיטה משלי, ואני רוצה לקבל מידע על בעיות שיכולים להיות בשיטה זו. אם הקשר הראשון נחוץ, אז; קשר כפול 10 סיבובים קשר כפול 11 סיבובים קשר כפול 9 סיבובים קשר כפול 13 סיבובים קשר כפול 26 סיבובים תוך שימוש בקשר של הרמב"ם אם הקשר הראשון לא נחוץ, אז; 10 סיבובים תוך שימוש בקשר של הרמב"ם קשר כפול 11 סיבובים קשר כפול 9 סיבובים קשר כפול 13 סיבובים קשר כפול 26 סיבובים קשר כפול בשני המקרים, 5 קשרים ו - 8 חוטים בסיום מספר סיבובים מגיע ל- 69, שהוא זהה למספר המילים בציווי בבמדבר.
תשובה
קשר עליון במסכת מנחות דף לט. אמר רבא שקשר עליון דאורייתא, ונחלקו הראשונים מהו אותו קשר עליון, האם הוא סמוך לכנף ממש (פירוש שני ברש"י המובא בתוד"ה קשר העליון), או שהוא הקשר התחתון למטה בסוף החוליות, משום שמי שלא קושר אלא קשר אחד עושה זאת בסוף הגדיל כדי לקיים את הגדיל (רש"י ד"ה קשר עליון ובב"י סימן יא סעיף יד), או שהוא הקשר שלאחר החוליא הראשונה (רמב"ם הלכות ציצית פ"א ה"ז ובב"י שם). למעשה ע"פ מנהגינו שאנו עושין חמשה קשרים אחד סמוך לכנף, אחד בסוף וקשר בין כל חוליא וחוליא הרי אנו יוצאין ידי כל הדעות, ובמ"ב כתב שאף בע"ש סמוך לחשיכה שאנו סומכין על עיקר הדין שדי בחוליא אחת בת שלוש כריכות וקשר אחד כפול בסופו, יותר טוב שיעשה אז גם הקשר הראשון שקודם החוליא כמו שאנו נוהגין כדי לצאת גם דעת מקצת הפוסקים שסוברים דע"ז הקשר כיוונו חז"ל שהוא דאורייתא (שו"ע או"ח סימן יא סעיפים יג-יד ובמ"ב ס"ק סו). הוספת חוטים לגבי הוספת חוטים נוספים נחלקו הראשונים אם המוסיף חוטים עובר בבל תוסיף או שמותר להוסיף כמה חוטים שירצה ואינו עובר בבל תוסיף אא"כ הוסיף חוטים ממין אחר, ולהלכה פסק השלחן ערוך שאם הוסיף חוטים אפילו מאותו המין פסול, ובמ"ב הביא את דעת הגר"א שהסכים להלכה לדעת העיטור שמותר להוסיף כמה חוטים שרוצה אם הם מאותו המין, ושבארה"ח הביא עוד כמה גדולי ראשונים שסוברים כן ולכן מסיק שאם עשאם כבר וא"א לתקנם יכול לילך בהם אבל מיד שיוכל לתקנם צריך לתקנם (שו"ע או"ח סימן יא סעיף יב ומ"ב ס"ק ס). התכלת בימינו לגבי תכלת קודם כל ברצוני להקדים שלדעת רוב הפוסקים אין להשתמש בתכלת כלל בימינו, משום שאין לנו מסורת בזה וזה עלול לגרום לטעות לדורות הבאים כאילו יש בזה מסורת, ומטעמים נוספים. [ערוה"ש סימן ט סעיף יב, קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב סימן ב, תשובות והנהגות ח"א סימן כט וח"ד סימן ה, אאמו"ר שליט"א בשם מורו ורבו הגרח"פ שיינברג (שליט"א) [זצ"ל] שאין להשתמש בתכלת משום שזה עלול לגרום לטעות לדורות הבאים כאילו יש בזה מסורת ויביא לידי מכשול, וע"ע מראי מקומות נוספים בפסקי תשובות סימן ח הערה 2]. אופן קשירת הציצית בימינו ולכן בזמן הזה שאין לנו תכלת אופן קשירת הציצית על פי מנהג האשכנזים הוא, שמשחילים ארבעה חוטים דרך הנקב שבכנף בגד הציצית כאשר אחד מן הארבעה חוטין ארוך מהאחרים, ואז יש לנו שמונה חוטים ארבעה מכל צד, יקח את ארבעת החוטים מצד זה וארבעה חוטים מצד זה ויקשור שני פעמים זה על גב זה, יסובב את החוט הארוך סביב כל האחרים שבע כריכות ושוב יקשור פעמיים, יסובב את החוט הארוך שמונה כריכות ושוב יקשור פעמיים, יסובב את החוט הארוך אחד עשרה כריכות ושוב יקשור פעמיים, יסובב את החוט הארוך שלוש עשרה כריכות ושוב יקשור פעמיים, כאשר בסיכום יש חמשה קשרים כפולים וביניהם כריכות ע"פ המספרים הבאים 7 8 11 13, וכך יעשה לכל ארבעת הכנפות. המשמעות של המספרים הוא דז' וח' הוא שם של י"ה, ואח"כ י"א שבצירוף הוא שם של הוי"ה, ואח"כ י"ג גימטריא אחד וזהו ה' אחד. (שו"ע או"ח סימן יא סעיף יד, ומ"ב ס"ק ע). ולענין מנהג קשירת הציצית בזמן שהיה תכלת יש דברים ברורים בגמרא ובפוסקים איך לקשור את הציצית: מספר חוטי התכלת נחלקו הראשונים אם בזמן שהיה תכלת היה צריך להטיל שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת או אחד תכלת ושלושה לבן, (ערוה"ש סימן ט סעיף ב), ובמ"ב (סימן ט ס"ק ז) מביא את דעת הט"ז שבזמן שהיה תכלת היה צריך להטיל שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת, וכן משמע שמכריע להלכה הערוה"ש (שם). אופן קשירת הציצית בזמן שהיה תכלת היו עושין שבע חוליות, מתחיל ומסיים בלבן, כריכה ג' פעמים מיקרי חוליא, והיו כורכין חוליא לבן וחוליא תכלת וקושר, וחוזר וכורך לבן ותכלת וקושר, וכן עושה שלישית, ופעם רביעית כורך לבן לחוד וקושר, הטעם לעשיית שבע חוליות הוא נגד שבעה רקיעים ועל שם שתכלת דומה לים וים לרקיע (מנחות לט. טור וב"י סימן יא סעיף יד, פרישה ס"ק יט ודרישה ס"ק ד). אופן הקשירה אי מעכב מנין הכריכות החוליות והקשרים אינו מעכב מדינא אלא שהוא למצוה מן המובחר (שו"ע או"ח סימן יא סעיף יד, ומ"ב ס"ק סה). הערות לשיטה שהמצאת להלן מספר הערות לגבי אופן קשירת הציצית שהמצאת, למרות שכפי שזה עתה כתבנו זהו רק למצוה מן המובחר אך מעיקר הדין מה שאתה עושה מותר. א. על פי דעת היש מפרשים בתוס' במנחות דף לט. (ד"ה לא יפחות) בפירוש הגמרא שם, הרי שאין לפחות משבע כריכות או להוסיף על שלש עשרה כריכות בין קשר לקשר, שבע כנגד שבעה רקיעים ושלש עשרה כנגד שבעה רקיעין וששה אוירין שביניהם, ובשיטה שהמצאת יש עשרים וששה כריכות לפני הקשר האחרון. ב. המ"ב (שם ס"ק סח) מצטט את המ"א שמביא את דברי הרא"ש שצריך שיהיו כל החוליות בשוה שזהו נוי ציצית ולכן באויר הראשון יעשה הכריכות רחוקים זה מזה ואח"כ בכל אויר יותר מקורב, ובשיטה שהמצאת יש פער גדול בין מספר הסיבובים וזה לא בשוה, כך שזה פוגם בנוי הציצית. ג. מדרבנן צריך לעשות שליש גדיל וב' שלישים פתיל (מ"ב שם ס"ק סו), ובשיטה שהמצאת שיש יותר כריכות צריך לוודא שהיחס אכן נשמר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il