שאל את הרב

  • הלכה
  • תערובת מאכלים

ברכה על "פלפל ממולא" כשאוכל תחילה את הפלפל

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ז שבט תשע"ט
שאלה
שלום רב ושלום לרב על פלפל ממולא באורז מברכים מזונות על האורז ופוטרים את הפלפל... אם אדם רוצה להתחיל לאכול דוקא מהפלפל... בלי לאכול יחד פתית אורז וכד'.. מה יברך?
תשובה
שלום עליכם. כבודו כתב נכון שבפלפל ממולא - הברכה נגררת אחרי המילוי שהוא העיקר והפלפל נועד רק לציפוי. לכן אם המילוי מבשר - יש לברך שהכל, ואם מאורז - יש לברך בורא מיני מזונות. עם זאת כאשר מפרידים בין הפלפל למילוי כדי לאכול את הפלפל בתחילה, ומדובר בפלפל שהוטעם והשתבח ע"י הבישול - יש לברך עליו בורא פרי האדמה (אחרת יש לברך עליו שהכל). מקורות: יעו' ב"ה ב"י סי' רי"א, א, ובדרכ"מ שם. והעולה משם שאם מקדים לאכול את הטפל לפני העיקר יש לברך עליו, אולם נחלקו הראשונים איזו ברכה לברך. דעת הב"י שמברך על הטפל את ברכתו הרגילה ולא הביא את שיטת האו"ז הסובר שיש לברך שהכל. הרמ"א שם פסק כשיטת האו"ז שיש לברך שהכל על הטפל. והעיר המ"ב סקי"א שאם הטפל חביב עליו מברך עליו כברכתו. למעשה כתב בבה"ל ד"ה "ואינו מברך עליו" ובשעה"צ סקכ"ד שרוב האחרונים הסיקו שיש לברך על הטפל את הברכה הראויה כדעת הב"י. כמו"כ כיון שכיום יש נוהגים לאכול את הפלפל בפני עצמו אינו טפל לגמרי ולכן ודאי שיש לברך עליו אם מקדים לאוכלו, ובמיוחד אם הטפל חביב עליו כמ"ש הרמ"א שם כשיטת האו"ז והאגור: "וי"א אם הטפל חביב עליו מברך עליו ואח"כ מברך על העיקר. ואף שהמ"ב שם סק"ה כתב כדעת בה"ג שיברך רק על העיקר, מ"מ בנידו"ד נראה שיודה. ולגבי הברכה על פלפל ממולא, בפשטות הברכה נגררת אחר המילוי שהוא העיקר כיון שהפלפל הוא טפל ונועד רק לציפוי, ויש לברך כברכת המילוי וכ"כ ילקו"י ר"ה, ו' ובפס"ת ריב, יג, ובס' וזאת הברכה בלוח ברכות שבסוף הספר. לכן על מילוי בשר יש לברך שהכל, ועל מילוי אורז יש לברך מזונות. והוסיף שם בפסק"ת שאם מפריד את הפלפל מהמילוי ואוכלו בנפרד בתחילת אכילתו או בסופו מברך על שניהם. ויעו' בשו"ע ר"ה, א' שעל ירקות מברך בפה"א אפ' אם בשלם. ובמ"ב סק"א כתב שמדובר "שטובים לאכל בין חיים בין מבשלים", ובס' וזאת הברכה עמ' 375 אות ס"ב שפלפל מבושל בד"כ משתנה לרעה בטעמו, ולכן יש לברך עליו שהכל, אך אם הוא עשוי בצורה טעימה - יש לברך עליו בורא פרי האדמה אם הוא העיקר. עיי"ש. ולפ"ז אם הפלפל בושל והוטעם בצורה טובה והוא מפריד את הפלפל ואוכלו בתחילה מחמת חביבותו נראה לברך עליו בפה"א אחרת יש לברך עליו שהכל. בברכה רבה הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il