שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת נשים

כמה תפילות נערה ,אישה חייבת ביום

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ז שבט תשע"ט
שאלה
לרב שלום, כמה תפילות נשים חייבות, ובמה?
תשובה
הקדמה תפילות נשים התקיימה ביהדות לאורך כל הדורות, ובמקרים מסוימים, תפילתן נחשבת לתפילת מופת. כך למשל תפילת חנה, שחז"ל ראו בה את המודל לתפילת העמידה. התפילה היא צורך חשוב בחיי האדם אשר הנשמה כמהה לקרבת אלוקים, וככל שהאדם מתפלל כך הוא מרגיש את החיבור והדבקות לאל חי. עם חיבור התפילה על ידי אנשי הכנסת הגדולה, בתקופת המשנה, נקבע חיובם של הנשים בתפילה, אך מפני שהאישה בשלבים מסוימים בחיים טרודה בגידול המשפחה, חכמים קבעו מינימום לתפילתם של הנשים. מכאן גם לומדים שבנות טרם נשואיהם חשוב שיתפללו יותר. א. משנה נשים פטורות ממצוות קריאת שמע שהיא תלויה בזמן, מפני שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. אך חייבות בתפילה. והסבירו הפוסקים: מדוע נשים חייבות בתפילה? שני טעמים לכך: • תפילה היא בקשת רחמים ולכן חכמים תיקנו שגם נשים יאמרוה (רש"י) • והוסיף רבנו יונה – כיוון שאמרו חז"ל " הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו" לכן כביכול לא נחשב מצוות עשה שהזמן גרמן. ב. וכך פסק רמב"ם מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר: "ועבדתם את ה' אלוקיכם", מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר: "ולעבדו בכל לבבכם" אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפילה, ולפיכך נשים חייבות בתפילה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא. ג. במה אישה חייבות אנחנו מוצאים בין הפוסקים הידועים כמה דעות בעניין כמות התפילות אשר האישה חייבת. ד. מגן אברהם כתב הרמב"ם שתפילה מצוות עשה דאורייתא היא, שכתוב: "ולעבדו בכל לבבכם". אך מדאורייתא די בפעם אחד ביום ובכל נוסח שירצה, ולכן נהגו רוב הנשים שאינן מתפללות בתמידות, משום שאומרות מיד בבוקר סמוך לנטילה איזה בקשה ומדאורייתא די בזה ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר. והרמב"ן סובר תפילה דרבנן וכן דעת רוב הפוסקים. ה. לעומתו המשנה ברורה נשים חייבות בתפילת שחרית ומנחה כמו אנשים הואיל ותפילה היא בקשת רחמים, וכן עיקר כי כן דעת רוב הפוסקים. ונכון גם כן שיקבלו עליהן עול מלכות שמים דהיינו שיאמרו 'שמע ישראל'. אבל תפילת ערבית שהוא רשות אף על פי שעכשיו כבר קבלוהו עליהם כל ישראל לחובה מכל מקום הנשים לא קבלו עליהם ורובן אינן מתפללות ערבית. ו. שיחות חפץ חיים מביא שעל פי הוראת החפץ חיים זצ"ל הרבנית לא התפללה כל הימים שהייתה עסוקה בגידול בניה. בתפילה מקושר האדם לבוראו, ולכן תשתדל להתפלל כפי כוחה. ז. שו"ת אור לציון לרב בן ציון אבא שאול זצ"ל פסק כדעת המשנה ברורה להתפלל שחרית ומנחה והוסיף: אך אישה המטופלת בילדים ועסוקה בכך כל היום, פטורה לגמרי מן התפילה בהערה הוסיף: "והוא הדין לאיש שאם אישה אינה בבית, כגון שהלכה ללדת, והבעל צריך לטפל בילדים ואינו מוצא זמן להתפלל, שפטור מהתפילה משום עוסק במצווה, ואף אינו חייב בתשלומין". ח. הדעה המקובלת ביותר – דעת הרב עובדיה יוסף נשים חייבות בתפילת אחת ביום בלבד ט. היקף התפילה המחויבת אומנם נשים חייבות בתפילה אחת ביום ויש עדיפות לתפילת שחרית, אך תפילת מקוצרת. שתאמרנה ברכות השחר, קריאת שמע ותפילת עמידה י. נשים שלא מתפללות בשבת בבוקר חייבות לעשות קידוש גם אם רוצות לטעום טעימה כל שהיא כמו קפה ועוג יא. תפילה או אמירת תהלים בבחירה בין תפילה לאמירת תהלים, עדיף להתפלל, ומעבר לחיוב בתפילה אפשר לומר תהלים. יב. סיכום: חשיבות גדולה ייחסו חז"ל לתפילות, ולכן גם נשים חייבות בתפילה, ומעיקר הדין מספיק תפילת עמידה אחת ביום, וכך תנהגנה נשים בשנות גידול הילדים. ובתקופות אחרות בעיקר בתקופת הנערות ובניין האישיות, הנוהגת להתפלל שחרית ומנחה ,ואף ערבית תבוא עליה ברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il