שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת המגילה

לגעת ביד במגילת אסתר ואם נפלה על הארץ

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו אדר א' תשע"ט
שאלה
שלום וברכה. האם מותר לגעת ביד במגילת אסתר או שצריך חציצה כמו בספר תורה? והאם צריך להתענות אם המגילה נפלה בטעות על הריצפה?
תשובה
שלום רב. א. מותר לגעת ביד במגילת אסתר, אולם יש ליטול ידיים קודם. ב. במקרה שמגילת אסתר נפלה - אין צריך להתענות, אולם יש להזהר מכאן ולהבא. מקורות: יעו' שו"ע קמ"ז א' ע"פ הגמ' במגילה לב. שאסור לאחוז ספר תורה ערום בלא מטפחת, וברמ"א הוסיף דה"ה שאר כתבי הקודש, אך לא נהגו כן. וביאר במ"ב, שהכוונה לאלו הכתובים אשורית על קלף ובדיו כמו ס"ת, כגון מגילת אסתר. ומ"מ כתב הרמ"א שם: "טוב להחמיר אם לא נטל ידיו, ובס"ת אפ' בכה"ג אסור". וביאר הטעם במ"ב סק"ד שחוששים שמא נגע במקום המטונף. יש לציין מש"כ בשו"ת שב יעקב (י"א ד"ה גם) הוב"ד בשע"ת תרצ"א סק"ד, שעפ"ז נהגו לחבר דוקא את ספרי התורה בעצי חיים, שני עמודים כדי שיוכלו לגוללו, משא"כ שאר כתבי הקודש שאין איסור מדינא לאוחזם ערומים, לכן אי"צ לשים להם שני עמודים. אך עי' גר"א במעשה רב קל"ו. וראה בשו"ע תרצ"א, ב' שהצריך עמוד למגילת אסתר בסופה, והרמ"א שם כתב שאין צריך. ועי"ש במ"ב מש"כ בשם הגר"א שכתב לפקפק בזה ולהצריך עמוד בסופה. וידועים דברי האריז"ל בחשיבות העמוד (הוב"ד בס' קול יעקב סופר סק"כ כ') וכן נהגו בעדות המזרח והחסידים, ומקצת מבני אשכנז. ומכל מקום ע"פ פשט נראה שהמנהג לשים עץ בסופה השתרבב ממש"כ לעיל שיש שהחמירו גם בכתבי הקודש לא לגעת במגילות. וודאי שיש לכך גם טעם ע"פ סוד. לגבי נפילת מגילת אסתר על הארץ אם צריך להתענות כמו ספר תורה, ראה בס' אשרי האיש (ח"ג פמ"ג ס"מ) בשם הגריש"א, ובשו"ת אפרקסתא דעניא (או"ח סי' כ"ד) שאין צריך להתענות. אולם ודאי שיש להזהר בדבר. רוב נחת ושמחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il