שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • אריזות, שקיות ופקקים

פתיחת פקק כתר בשבת ושימוש בפקק

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ה אייר תשע"ט
שאלה
שלום רב! רציתי לשאול על פקקי מתכת שבבקבוקי זכוכית, כמו בירה וכד', שפותחים באמצעות פותחן, ואחר כך הפקק נהרס ואינו ראוי לשימוש. ולכן מתירים לפתוח כי אינו עושה כלי. (כתבתי לפי זכרוני ולא עיינתי לבדוק אם זה נכון) למעשה בביתי הבנות אוספות את הפקקים כדי לעשות מהם איזו יצירה, והשאלה האם זה גורם לאסור את פתיחת הפקק, והאם יש הבדל האם הבנות פותחות או שאני אפתח ואתן להן.. בברכה,
תשובה
שלום וברכה! פקק זה העשוי כעין כתר על גבי בקבוק הזכוכית כבירות וכדומה, אין איסור בפתיחתו: א. משום שאינו מוגדר ככלי שיש איסור לסותרו כיון שהוא נועד רק לשמור את התכולה. ב. אף אם דינו ככלי מכל מקום גם לאחר הוצאתו עדיין משתמשים בו לכיסוי הבקבוק. ולכן אין מניעה לפתוח בקבוק זה ולהמשיך להשתמש בו לצורך כזה או אחר. מקורות: ז"ל השו"ע (שי"ד ו'): "מותר להתיז ראש החבית בסיף דלאו לפתח מכון כיון שמסיר ראשה וכו'". ובמ"ב סקכ"ג, כתב שאם ירצה להתיז רק ראש המגופה לבד, אפילו בחבית שלמה מותר, כשאין בכך סתירת כלי משום שהמגופה אינה מחוברת לחבית. וכתב החזו"א (או"ח סי' נ"א סקי"א, וכן הוב"ד בהערות לשש"כ ט', כ'), שמותר לפתוח בקבוק שסגור בפקק כתר או שעם אפילו בעזרת כלי המיועד לכך, כיון שדינו כהתזת מגופת חבית ואף שמסירה במפתח המעוות את הפקק אין כאן משום סתירת כלי, דלא מצינו איסור בשבירת מגופה, דזהו בכלל אין סתירה בכלים כדין מפקיע וחותך. ואף שכתבו התוס' שפותחת של מתכת אסור לשוברה, וכן פסק השו"ע (שם ז'), מכל מקום פקק זה הואיל ולא נעשה אלא בשביל לסתום את הבקבוק עד פתיחתו ולא לצורך שימוש נוסף, עיקומו נחשב כשימוש בפקק ולא כסתירה. עוד כתב שאין בעיקום זה משום איסור סותר, כיון שמשעת הידוק הפקק על הבקבוק בטלה ממנו תורת כלי, כיון שהוא עומד להתעקם בפתיחתו ולכן אין בו איסור סתירה. אם כן הטעם הראשון שהבאנו בגוף התשובה, מקורו בדברי החזון איש הנ"ל, והטעם השני שהבאנו מקורו בשו"ת מנחת שלמה (מהדו"ת סי' ל"ב, וח"א סי' צ"א י"ב) שכתב שהרחבת הפקק ע"י עיקומו אינה נחשבת לסתירת כלי, משום שגם לאחר הרחבת הפקק, משמש הוא לכיסוי הבקבוק, וכתב שאף אין בכך יצירת כלי, כיון שלא בטלה מהפקק תורת כלי בזמן שהיה מחובר לבקבוק. ואם כן לפי סוף דבריו נראה שההיתר משום שהפקק היה מתחילה כלי וגם כעת דינו ככלי, ולדעת החזו"א הוא לא היה כלי מתחילה ולכן אין בו סתירה אף לאחר מכן. מכל מקום למעשה אין איסור סתירת פקק כזה. וכמו כן אין בעיה להשתמש בפקק זה גם לאחר מכן. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il