שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

איזו ציצית עדיף ללבוש בשינה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט תמוז תשע"ט
שאלה
שלום לכבוד הרב. אם אני רוצה ללבוש ציצית בשינה בלילה, האם יש עדיפות לציצית שלבשתי ביום?
תשובה
שלום רב, אשריכם שאתם מחבבים מצוות ! הפוסקים נדרשו לשאלה זו, יש הסוברים שיש להשתדל ולהקפיד דוקא על טלית קטן שרגילים ללבוש גם ביום, ויש סוברים שניתן לקיים חסידות זו גם בטלית קטן המיוחדת ללילה בלבד. למעשה הנוהג בין כך ובין כך, תבוא עליו ברכת הטוב, וכן נהגו והורו רבים מגדולי ישראל, לישון עם טלית קטן. הרחבה ומקורות: לילה אינו זמן ציצית, ראה שו"ע (י"ח, א'). לפי הרמב"ם בלילה פטורים מציצית אפילו אם לובשים בגד יום. ולדעת הרא"ש בגד לילה פטור מציצית אפילו אם לובש בגד זה ביום. ממילא כאשר אנו ממשיכים ללבוש טלית קטן לאחר צאת הכוכבים מקיימים בכך מצוה לדעת הרא"ש, וכך כולם נוהגים. ולגבי שינה עם ציצית, כתב הרמ"א (כ"א ג'): "יש שכתבו שלא לשכב בטלית שיש בה ציצית... שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אך נוהגים להקל לשכב בהם". אולם בפשטות הדברים אמורים כאשר יש בזיון, וכמו שהיה רגילות בזמנם לישון ערומים, אולם בימינו שאדם אינו ישן ערום, ודאי שמותר ללבוש ציצית בלילה. על אף האמור כתב במ"ב (כ"א ס"ק ט"ו): "ובכתבי האר"י ז"ל כתוב על פי הסוד שיש לשכב בלילה בטלית קטן", ונחלקו הפוסקים האם האריז"ל סבר כדעת הרא"ש (הגרע"א סק"א) או שאף בשיטת הרמב"ם שהציצית פטורה בלילה מכל מקום סגולת המצוה קיימת בגוף הבגד (שבט הלוי ח"ו נ' ג'). מכל מקום כתבו רבים מגדולי ישראל שכן ראוי לנהגו ויש בכך מעלות גדולות ושמירה על הגוף והנפש (ראה ציפורן שמיר לגאון חיד"א, ובספר אור צדיקים כ"ו י"א כתב שמתקן בזה את כל הלילות שעברו בהיתול או בשינה, וכתב כה"ח שם שהנוהג כך תבוא עליו ברכת הטוב, וכן הורה הרבי מילובאוויטש בשערי הלכה ומנהג עמ' מ"ב, וכן נהג רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ועוד רבים). ודנו הפוסקים איזה בגד ילבש, יש הסוברים שיש לישון עם הטלית קטן שהיה לבוש בו ביום דוקא, כיון שבגד המיוחד ללילה פטור בין לשיטת הרא"ש ובין לשיטת הרמב"ם (כך עולה מדברי הגרע"א שם, פסקי דינים לצמח צדק ג' ל"ח, וכן כתבו תלמידי האריז"ל, הוב"ד בכה"ח שם, שלא הסיר את הטלית קטן שלבש ביום), ויש הסוברים שאין להקפיד בכך, וניתן לקיים חסידות זו ע"י לבישת טלית קטן המיוחד ללילה (שבט הלוי שם, ויש שכתבו מפני סרך ביזוי מצוה שהבאנו לעיל בשם הרמ"א, ברכת הבית שער ל"ז ד', ספר שיח הלכה כ"א בהערת הגרש"ז אויערבך זצ"ל, ומסידורו של בעל שו"ע הרב עולה שאם ישנים מעט בט"ק גם לאחר עלות השחר ומכוונים למצות ציצית יש בט"ק זו גדר של כסות יום, ובספר תשובות והנהגות לגר"מ שטרנבוך שליט"א ח"ב ט' כתב שאם נוהג לישון כאשר יש מעט אור דלוק מועיל הדבר לפי שיטת הפרדס הסובר שכשיש אור דלוק חייבים בציצית אף בלילה, וראה פסק"ת סי' כ"ב באריכות), וכך נוהגים רבים. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il