שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

לנקות את הספרים מפירורי חמץ

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח ניסן תש"פ
שאלה
שלום רב. האם צריך לבדוק את כל הספרים בארון? שמעתי שהחזו"א מכר את כל הספרים שלו מחמת קושי זה.
תשובה
שלום רב לשואל היקר. אכן מרן החזו"א מכר את ארון הספרים שלו, כיון שלשיטתו יש חובת בדיקה על פחות מכזית, והשאיר לעצמו ארון ספרים קטן מיוחד לפסח, שבו כל ספר עבר בדיקה. אולם פוסקים רבים חלקו על שיטה זו, וכן מנהג רבים שלא מנקים את הספרים, ואין צורך למוכרם. אולם את הספרים שאתה מתכוון ללמוד בהם בפסח ויש חשש שתעלה אותם על שולחן האוכל, יש לבדוק. מקורות והרחבה: בגמ' (בפסחים ו:) מובא דין ביטול, "הבודק צריך שיבטל", שואלת הגמ' מה הטעם לכך, הרי הוא מבער את כל החמץ שנמצא ברשותו, ואם תאמר משום פירורים "הא לא חשיבי", וביארו הראשונים, שלא עובר על בל יראה ובל ימצא, ובטלים מאליהם. ואם כן בפשטות היה צריך לומר שאין חובת בדיקה על פחות מכזית. אלא שבאחרונים מובא שהנפקא מינה בין רש"י לתוס' בריש פסחים בטעם תקנת הבדיקה, היא אם יש חובת בדיקה בפירורים פחותים מכזית (עיין ט"ז תמ"ב ועוד פוסקים שם), שלתוס' שהחשש שמא יאכל צריך לבדוק אחר פירורים. ולרש"י שהחיוב משום בל יראה ובל ימצא, בפחות מכזית לא עוברים, ואין צורך לבער. דעת הט"ז (שם) שלמרן השו"ע (ע"פ דבריו בסימן תמ"ב, ז' לגבי בצק שבסידקי עריבה פיות מכזית) אין חובת בדיקה בפחות מכזית, לכן הקשה מדוע לא חשש המחבר לדעת התוס', ויישב שמדובר בחמץ מאוס שגם התוס' מודה בזה. למעשה המ"ב (תמ"ב ל"ג) הביא מחלוקת האם יש חובת ביעור בפחות מכזית, ובשעה"צ כתב שנהגו להחמיר, ואם כן לכאורה לשיטתו יש לדון האם יש גם חובת בדיקה. אולם בפירורים מאוסים פחות מכזית כתב המ"ב שלכל הדעות אין להחמיר. וכאמור לעיל שיטת החזון איש הידועה (או"ח קט"ז, י"ג), שגם בפירורים יש חשש שיאכל ויש חובת בדיקה, וכ"כ החיי"א (קי"ט, ו'), וטעמו שאף שלא עובר על בל יראה ובל ימצא, מכל מקום עדיין קיים החשש שמא יאכל. אולם בשו"ת אורל"צ (א', ל"ב) כתב שזה חידוש שלא מצינו לרבותינו שנהגו כן (הוא דן שם לגבי ניקוי ספרים). וכן כתבו להקל רוב הפוסקים (הגרע"י יוסף, הליכו"ש, הגרי"ש אלישיב בשבות יצחק, הלכות חג בחג). כמו כן ניתן להוסיף על דרך האפשר שגם לדעת המ"ב יש להקל, והוא לא דיבר כלל על הבדיקה אלא על חובת ביעור, ואם היה חובה כזאת היה צריך לכתוב אותה, ועוד שהוא סובר (שם) שאם הפירורים מאוסים, לכל הדעות אין צריך לבער, ואולי יש בפירורים ישנים התקועים בספרים דין זה. בכל מקרה כיון שדין בדיקה מדרבנן המיקל, ודאי יש לו על מי לסמוך וכן מנהג העולם. אולם במקום שיכול לבוא במגע עם אוכל יש לנקות היטב. בברכת פסח כשר ושמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il