שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

מדוע מקפידים על נוסח הכתובה בארמית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ח סיון תש"פ
שאלה
שלום וברכה לרב. מדוע מקפידים כל כך על הנוסח העתיק של הכתובה ועוד בשפה ארמית?
תשובה
שלום וברכה. הנוסח של הכתובה המצוי לפנינו בארמית, בנוי על נוסחאות מרבותינו הראשונים, שדקדקו בכל מילה ומילה באופן שהכתובה תכתב על הצד הטוב ביותר. דוגמאות רבות אנו מוצאים בפוסקים שניסוח שונה אפילו באות אחת עלול לשנות את משמעות הכתובה. כמו כן שינוי בנוסח הקדום, יש בו משום חשש הוצאת לעז על הכתובות הראשונות. מקורות והרחבה: ראה ברמ"א (אבה"ז סי' ס"ו א') בשם האור זרוע, שמשמע ששינויים בענייני מנהגים הקשורים לכתובה, אף שהיה מקום לערער עליהם. מכל מקום "אין לשנות מנהגן, שלא להוציא לעז על כתובות ראשונות". ובספרים רבים שדנו בנוסחאות השונות, רואים כמה דקדקו בכל מילה ומילה, אפילו בדברים שאינם פוסלים את הכתובה, ואף בדברים שנראים מיותרים, כמו השמטת יוד או ואו וכיוצא בזה, הורו לכותבן כראוי (טושו"ע שם, בלבוש שם, ובנחלת שבעה סי' י"ב). ובדור הקודם הגר"ח נאה פרסם שיש לשנות את החשבון של הכתובה כך שיתאים לשיעור מאתיים זוז, והעיר על דבריו בשו"ת דבר יהושע (ח"ג סי' כ') וכתב שלא עשה נכון שפרסם את העניין כיון שהוציא בזה לעז על כתובות ראשונות, וכמו שכתב הרמ"א לעיל. ועיין בשו"ת צי"א (ח"ה בפתיחה לפרק ז') שכתב בחריפות נגד הכתובות החדשות שהמציאו להם הקונסרבטיבים, ואף שהעתיקו הרוב מהכתובות שלנו ואין שינויים רבים, מכל מקום חיזק את המלחמה שעשו אגודת הרבנים באמריקה נגד שינויים אלו. כמו כן כתבי הפוסקים להקפיד שיהיו מנוסחות בלשון טובה, שיש בה סימן טוב לזוג. ויש לכך דוגמאות רבות, כמו שנהגו לכתוב בכתובה "לחדש" ולא "לירח" פלוני, כיון שבפסוק כתוב "גרש ירחים", ואין לפתוח פה לשטן ולהזכיר גירושין כמו שכותבים בגט, אלא כותבים "חדש", מלשון התחדשות, כמו שכתוב "כי יקח איש אשה חדשה" (לבוש שם ב'). דוגמא נוספת לרמת הדיוק והדקדוק אף לדברים שאינם לעיכובא, היא מה שכתב בספר נחלת שבעה (סי' י"ב אות ד'), שאין כותבים בכתובה "ודין" נדוניא עם יוד, אלא "ודן" נדוניא, כדי שלא ישמע בכתובה לשון של דין, שיש בזה קטרוג חלילה. ויש עוד דוגמאות רבות. כמובן שיש עוד עניינם פנימיים וסודות בעניין הכתובה כפי שכתבו הקדמונים, ויש כוונה פנימית בכל תיבה. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il