שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

האם מותר לסגור את צדדי הטלית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א אב תש"פ
שאלה
כבוד הרב בוקר אור רציתי לשאול שאלה לגבי מצוות ציצית. אם אני מחבר ברווח שמתחת לידיים והופך אותה לצצית גופיה האם יוצאים בכך ידי חובה?
תשובה
שלום וברכה. א. מותר לחבר את צידי הבגד ע"י קרסים/כפתורים/לחצנים וכיוצא בזה, ולהשאיר את רוב הצד פתוח. ב. נחלקו הפוסקים אם מותר לסגור את כל צד הבגד ע"י כפתורים הניתנים לפתיחה בקלות, וראוי להחמיר. ג. אם סוגרים את רוב הבגד ע"י קרסים/כפתורים/לחצנים - לא יוצאים ידי חובת ציצית. מקורות: ראה שו"ע (או"ח סי' י' סע' ז' ח'), ובמ"ב (שם סקכ"ט) ובה"ל (שם ד"ה לעשותה) ע"פ האחרונים. ומבואר שבגד שהוא פתוח ברובו ויש לו ארבע כנפות, חייב בציצית. והוסיף שם המ"ב, שאין לסגור את רוב הבגד בקרסים חזקים שיש קושי מסויים בפתיחה שלהם, כיון שהם מבטלים את כנפות הבגד. וכתב בא"א (בוטשאטש מהדו"ת ד"ה כעת), שאם הבגד מחובר בצדדים ע"י כפתורים הנפתחים בקלות, לא נחשב לחיבור. אולם יש שכתבו שאין לעשות קרסים/כפתורים בטלית מפני מראית עין, שיחשבו שבגד זה פטור מציצית כי אין לו ד' כנפות, ויחשדו בו שמברך ברכה לבטלה (בה"ל שם בשם המג"א ודרך החיים, הלכה ברורה ח"א עמ' רכ"ח), ויש שהסתפקו בטלית קטן המחובר בצדדיו ע"י לחצנים, אם מקיימים בכך מצות ציצית, שהרי בסופו של דבר רובו סגור ע"י הלחצנים, ולכן אין נכון לעשות כן, ואם הרוב סגור בלחצנים, אפשר לפתוח אותם והטלית כשרה, ואין לחוש לתעשה ולא מן העשוי (ילקוט יוסף ציצית עמ' קפ"ה ושארית יוסף ח"א עמ' קפ"ד). ואף שמעיקר הדין אפשר להקל, בחיבור ע"י כפתורים הנפתחים בנקל (ראה בה"ל שם בשם כנה"ג, הא"ר, ארצות החיים והגרע"א, וכן מסיק המ"ב שאין לחוש מפני מראית עין), מכל מקום ראוי לכל ירא שמיים להחמיר שלא לעשות בצדדי הבגד כפתורים המכסים את רובו, משום מראית עין (שו"ע הרב שם י"ח ובסידורו, סידור דרך החיים, קיצושו"ע ט' י"א). עם זאת נראה בפשטות שניתן לסגור את צידי הבגד, בחלק העליון שמתחת לבית השחי, ע"י כפתור אחד, והוא הדין למטה (ואף שהמ"ב ט"ז סק"ד כתב בשם האריז"ל שלא יהיו לציצית בתי זרועות כלל, מכל מקום ראה שע"ת שם סק"א וכה"ח שם סק"ה שגם ע"פ סוד ניתן לסגור מתחת לבית השחי, ובשו"ת שבט הקהתי ח"ב סי' ט' כתב שהמג"א יודה שאין משום מראית עין אם מחבר לחצן אחד למטה). בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il