שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

ילד קטן שהזיק האם האב צריך לשלם

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב טבת תשפ"א
שאלה
אב שנכנס עם בנו הקטן (בן חמש) לחנות, והילד שבר בטעות כלי יקר, האם צריך לשלם על כך?
תשובה
שלום רב. אף שבדרך כלל האב פטור כשבנו הזיק, מכל מקום כאן כיון שהאב נכנס עם בנו והתרשל בשמירתו, הוא חייב לשלם. מקורות: מובא במשנה (ב"ק פז.): "חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, החובל בהן חייב והם שחבלו באחרים - פטורין". כן נפסק בשו"ע (חו"מ תכ"ד ח') שקטן שחבל באחרים, פטור מלשלם אף לאחר שיגדיל, וכן חרש ושוטה וקטן שחבלו או הזיקו פטורים אף שנתפקח החרש, והשוטה הפך לשפוי, מפני שבשעה שהזיקו לא היו בני דעת. וראה בספר חסידים (תרצ"ב) שכתב, שאדם שזוכר שהזיק בילדותו שחייב לשלם. אולם דעת רוב הפוסקים שאינו חייב לשלם אלא לפנים משורת הדין, או על כל פנים לצאת ידי שמיים (ט"ז סי' שמ"ג ב', נחל יצחק חו"מ סי' ז'). עם זאת ברור שאין מניחים לקטן להזיק, אלא יש חובה לסלק את היזקו מיד, כפי שכתב מרן השו"ע (שם קנ"ד כ"ט). ובנידון שלנו שהאב נכנס עם בנו לחנות והילד הזיק, האב חייב לשלם על ההיזק, כיון שדומה הדבר למעמיד בהמה על גבי קמת חבירו שחייב מדין אדם המזיק (ראה שו"ע שם שצ"ד ג' דין המעמיד בהמה על קמת חברו שחייב לשלם על היזקה, תשובות והנהגות ח"ג סי' תע"ז וח"ד סי' שי"ז, פתחי חושן נזיקין ה' הערה פ"ז מה שלמדו לנידון שלנו, ועיין חזו"א ב"ק סי' א' סק"ז שדן בגדר חיוב "מעמיד"). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il