שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

האם כלב הוא מוקצה בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ טבת תשפ"א
שאלה
שלום וברכה האם כלב הוא מוקצה או שמותר לטלטל אותו?
תשובה
שלום רב. נחלקו בכך הפוסקים, והמקל יש לו על מה לסמוך. מקורות: מבואר בגמ' (שבת קכח:) ובשו"ע (ש"ח ל"ט ומ') שבעלי חיים הם מוקצה ואסורים בטלטול, אולם כשיש צורך שצורך להזיזם ממקום מסויים שיש להם שם צער, התירו חז"ל לאחוז בהם בצוואר או בצד גופם, אלא שיש להזהר שלא יגביה אותם מן הארץ ולא לדדות אותם באופן שיעקרו את רגליהם מן הארץ. ונחלקו הראשונים האם מותר לטלטל חיות מחמד, יש מתירים משום שיש להם שימוש בשבת כיון שמשחקים בהם (תוס' שבת מה: בשם ר' יוסף), וכן התיר המהר"ח או"ז (סי' פ"א פ"ב) לטלטל ציפורים בשבת עם הכלוב, כיון שעשויים לנוי וקישוט. וכן פסק להקל בשו"ת אגרו""מ (ח"ה סי' כ"ב) שבמקרה שהם "מיוחדים לשעשועים" אין בהם מוקצה, וכן עולה מדברי הגרשז"א אויערבך (שש"כ י"ח הערה ס"ה) במה שכתב להתיר כלב נחיה בשבת. אולם התוס' (שם) כתבו לאסור, משום שאין זה נקרא שימוש המותר בשבת, וכן דעת הרמב"ם והרא"ש. ובפשטות כן דעת מרן (שם), ואין חילוק בין סוגי בעלי חיים. וכן פסק בשו"ת יבי"א (ח"ה או"ח סי' כ"ו) שיש איסור לטלטל גם חיות מחמד, אלא אם כן יש צורך בדבר, כגון עיור הרגיל לילך עם כלב הנחיה (עיין שם וילקו"י ש"ח סעיף ו'). וכן פסק לאסור באורחות שבת (ח"ב י"ט קכ"ד). בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il