שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הגומל ושעשה לי נס

ברכת הגומל שלא בפני עשרה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א שבט תשפ"א
שאלה
האם אדם שאינו יכול לברך הגומל בפני עשרה (מי שנמצא בבידוד או ברמת סיכון וכדומה) יכול לברך בפני שלושה?
תשובה
שלום רב ! הכרעת רוב הפוסקים שאין לברך "הגומל" בשם ומלכות ללא מניין עשרה. הרחבה: נחלקו הראשונים האם בברכת הגומל המניין מעכב, דעת הטור (סי' רי"ט) שהמנייו מעכב, ואילו לדעת המאירי המניין מעכב. מרן השו"ע (שם ג') הביא את ב' הדעות, וז"ל: "י"א שיצא, וי"א שלא יצא, וטוב לחזור ולברך בפני עשרה בלא הזכרת שם ומלכות". אף שהכלל בדברי המחבר, שהלכה כיש אומרים בתרא. מכל מקום כתבו הב"ח והכנה"ג והמ"ב (שם סק"ח) שעיקר דין עשרה אינו אלא למצוה אך אינו לעיכובא, ולכן אם יודע שלא יזדמנו לו עשרה, יכול לסמוך על הי"א קמא, ולברך אף בלא עשרה. והוסיף המ"ב (שם) בשם הרא"ה: ש"ימתין ל' יום פן יזמן לו עשרה שיוכל לקים המצוה כהלכתה, ויותר לא ימתין". עוד כתב המ"ב (שם סק"ג) שלא נהגו שאשה מברכת, ועכ"פ תברך בפני נשים וגבר אחד. והטעם לכך משום שסדר ברכה זו הוא בפני עשרה, ואין זו צניעות לאשה לברך בפני עשרה גברים, וסיים שיש שכתבו שמכל מקום תברך בפני תשעה נשים וגבר אחד. אולם המנהג הרווח שנשים מברכות (כה"ח שם סק"ז, שלמת חיים סי' ר"ב, מנחת שלמה ח"ב סי' ד' ל"א). למעשה הכרעת רוב הפוסקים שהמניין לעיכובא כעולה מדברי מרן השו"ע (בי"א בתרא), ולכן אין לברך ללא עשרה, שספק ברכות להקל (כן מבואר בלבוש, א"ר, חסד לאלפים, שו"ע הרב, בא"ח, חזו"ע, פסק"ת שם). ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il