שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכה אחרונה

מעין שלוש על פירות מא"י ומחו"ל

undefined

הרב אביעד תפוחי

כ"ו אב תשפ"א
שאלה
מי שאכל שיעור של ענבים יבול חו"ל ושיעור של תמרים יבול ארץ ישראל, האם יברך פירותיה או פירות ?
תשובה
שלום וברכה, בפשטות נראה שכיון שהמילה 'פירות' כולל גם את פירות הארץ וגם את פירות חו"ל יש לומר 'הפירות'. וכן ראיתי באמרי יושר (הרב גריינמן, ברכות סימן י"ח אות ד). אמנם ראיתי בשו"ת דבר יהושע (ח"ב, סימן כ"ח. הובא בפסקי תשובות סימן ר"ח, אות ט"ו) שפסק שיש לסיים 'פירותיה'. סברתו היא שעיקר הברכה נתקנה על פירות א"י, ומצרף לזה את דעת המור וקציעה שיש לברך על פירות חו"ל בא"י 'פירותיה'. אמנם למעשה נראה לענ"ד כאמור לעיל ולא כשני הנימוקים שהביא הרב הגאון הנ"ל- א. המשנ"ב פסק שספק פירות א"י ספק חו"ל בא"י, יברך על הפירות. ולכאורה סברתו היא שזה הנוסח הבסיסי, וכפי פשט לשון רבינו יונה (על הרי"ף מסכת ברכות דף לב עמוד א)- וכשמביאים פירות חוצה לארץ לא"י על הספק אין צריך לשנות המטבע של חוצה לארץ. ומשמע הלשון, אין צריך לשנות שהכוונה שיש את הלשון הבסיסית, ורק כאשר ברור לנו שזה פירות א"י אזי יש להוסיף את הנוסח המיוחד. ואם כדברי הרב 'דבר יהושע' שעיקר הברכה נתקנה על פירות א"י, מדוע לא יברך 'פירותיה' מספק שהרי זה הנוסח הבסיסי ורק כאשר זה פירות חו"ל אז אומרים את הנוסח על הפירות. ב. המשנה ברורה (סימן ר"ח ס"ק נ"ב) לא פסק כמור וקציעה, והעידו חכמי א"י שכן המנהג (חזון עובדיה לט"ו בשבט, עמוד קצ"ו בשם שו"ת פרי האדמה ועוד). סיכום: האוכל פירות משבעת המינים, גם פירות מא"י ופירות מחו"ל יסיים בברכה 'על הארץ ועל הפירות'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il