שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

בנייה בלגו בשבת

undefined

הרב חיים שרייבר

ו כסלו תשפ"ב
שאלה
שלום, אני סנאית. רציתי לשאול: האם אפשר לשחק בלגו בשבת או שאסור , כי האי לגו דורש ממך מחשבה ומלאכה הדורשת מחשבה אסורה בשבת אז האם מותר?
תשובה
שלום נחלקו הפוסקים בנוגע למשחקי הרכבה כדוגמת לגו וכדו' יש שחששו לאיסור בונה במשחק הלגו, אך למעשה מעיקר הדין נראה שכיון שאבני הלגו עשויים לפירוק מידי אין בכך כל איסור (ע"פ שו”ע הרב סי’ שי"ג סעי’ כא). בדברי האחרונים יש האוסרים ויש המתירים, בספר אורחות שבת עמ’ רפ"ח הביאו בשם הגרי”ש אלישיב שהחמיר בזה בדבר שיש בו הרכבה מהודקת. הגרש"ז אויערבך (שולחן שלמה, סי' שי"ד אות א.ב) מסתפק לגבי לגו שכל פעם בונים בו בנין שונה, שיתכן שאינו דומה להיתר לפרק מיטה רפויה ולהחזירה שכל פעם מרכיבים ומפרקים באותה צורה, אך מתיר לקטן שלא הגיע למצוות. וכן כתב בשמירת שבת כהלכתה טז, יט הערה נז) התיר לקטן לשחק בלגו בשבת, משום שהבניין אינו עשוי להתקיים כלל. וכן באור לציון (ח"ב מב, ה) והוסיף שיש להתרגל לנצל את הזמן בשבת ללימוד תורה ולכן התיר רק לילדות. וכך כתב בעל הילקוט יוסף בקצוש"ע (אורח חיים סימנים שח, שיא - דיני מוקצה בשבת - כללים בהלכות מוקצה אות פ"ה) כתב: "משחקים, כגון אבני פלא ולגו, או בובה ומכוניות קטנות, גם כן אסורים בטלטול לגדול, לדידן שקיבלנו הוראות מרן, ומכל מקום מותר להרשות לבניו הקטנים שלא הגיעו למצוות לשחק בשבת באבני פלא ובלגו שמחברים אותן זו בזו ועושים צורת בנין או מגדל, וחוזרים ומפרקים אותן בשבת. וכן מותר לגדול לתת לקטן לשחק בצעצועים המיוחדים לקטנים ואין בהם משום מוקצה. [ילקו"י דיני חינוך קטן עמוד קצה, ובילקו"י שבת ב' עמוד שצא, ועמוד תרלו. ועיין בשארית יוסף ח"ג עמ' תיא, ובהליכות עולם ח"ד עמ' רמ]. לסיכום, ניתן לתת לילדים קטנים לשחק בשבת בלגו, ככל שהילד גדל ומתקרב לגיל מצוות ראוי לחנכו בדרכי נעם שינצל את השבת להתרוממות רוחנית ללימוד תורה בהשתתפות בשיעורים המתאימים לבני גילו, וללימוד בחוג המשפחה. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il