שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

רכב שהתקלקל בתקופת ההשאלה

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ד ניסן תשפ"ב
שאלה
אתי שאלה רכב מחברה בעבודה לחודש ימים שהייתה צריכה ליציאות דחופות, הרכב התקלקל באמצע החודש. אתי מסרה את הרכב לתיקון ורוצה להמשיך לנהוג ברכב עד סוף החודש, האם יכולה להמשיך את ימי ההשאלה, או שמא ההשאלה הסתיימה בזמן קלקול הרכב?
תשובה
שלום וברכה, השואלת יכולה להמשיך להשתמש ברכב עד סיום השכירות. השו"ע (שמא, ו) כתב ש"השואל כלי מחבירו להשתמש בו, ואמר ליה: השאילני דבר פלוני בטובתך, כלומר אין אתה משאיל לי דבר זה כדרך כל המשאילין, אלא כפי טובת לבך ונדבותך שאינך מקפיד על הזמן, אם קנו מיד המשאיל על זה, הרי השואל משתמש בו לעולם עד שיתבטל הכלי מלעשות מלאכתו, ויחזיר שבריו או שיריו; ואין השואל רשאי לחזור ולתקן הכלי או לעשותו פעם אחרת". היינו שכאשר נאמר ששואל את הכלי כל זמן שהוא טוב אינו יכול לתקנו כיוון שזה זמן השאילה. אבל בשאל לחודש ימים ודאי יכול לתקנו כדי להמשיך את שאילתו. ניתן ללמוד זאת מהלכות שוכר (שו"ע ריב, יז), שם נאמר שאדם ששכר בית ונתקלקל אם "אמר לו: בית זה אני משכיר לך, אינו חייב לבנותו, (ואפילו בנאו המשכיר יכול לומר שלא ידור בו) (ב"י מדברי הרשב"א), אלא מחשב על מה שנשתמש בו ומחזיר לו שאר השכירות. ( ואפילו השוכר אומר: אבננו משלי, אין שומעין לו)". ומוסיף השו"ע: "דדוקא בשנפל כולו, אבל אם הוא קיים אלא שהוא מסוכן לדור בו, חייב המשכיר לתקנו אם יש בידו שכירות מוקדם". הגר"א כותב שדין זה נלמד מהגמרא (ב"מ עט.) גבי השוכר חמור ומת בחצי הדרך שהחמור משועבד לשכירות ולכן יכול למוכרו, אך השוכר בית אינו יכול למוכרו כיוון שאין רגילות לשעבד את הקרקע לשכירות הבית". מכאן שרק כאשר נפל הבית כולו כיוון שבית חדש זו מציאות חדשה ואותה לא השכיר לשוכר בטלה השכירות אבל תיקון בעלמא אינו מבטל את השכירות. יש לציין שחיוב התיקון הוא בשוכר אבל בשואל אין חיוב על המשאיל לתקן, כיוון שלא השתעבד על כך. ובסימן שיד כתב הרמ"א שלאחר ששכר את הבית אם נשברו דברים כמו מנעול וכדו' אין חיוב על המשכיר לתקן והקצות וגר"א מעירים שדברי הרמ"א סותרים את דברי השו"ע שהבאנו מסימן ריב (יז) שם כתב שהמשכיר חייב לתקן. אך ודאי גם לרמ"א השוכר יכול לתקן את המנעול מכספו. בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il