שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

ביטול עסקה בגלל אונס

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י אדר ב' תשפ"ב
שאלה
אדם שסגר עסקה של סופ"ש במלון ליד ים המלח, ושילם דמי מקדמה כבקשת המלון – 40% מראש. ימים ספורים לפני התאריך שקבע עם המלון נפטר אביו, הוא ביטל את הסופ"ש במלון ודורש מהמלון את דמי המקדמה כיון שהוא אנוס ולא יכול להגיע למלון. הנהלת המלון אומרים שמשתתפים בצערו אבל לא מקובל להחזיר דמי מקדמה גם אם הביטול נעשה מחמת סיבת אונס. מי צודק במקרה זה?
תשובה
מחילה על העיכוב במתן תשובה. א. כיון שחסרים פרטים בשאלה, וגם הצד השני לא העלה את טענותיו, אכתוב רק באופן כללי. ב. לפי נתוני השאלה יש צדדים לכאן ולכאן, ולכן ראוי לפשר (כפי שכתב בנידון דומה בשו"ת יביע אומר). ג. צריך לברר אם יש אפשרות לקבל בבית מלון חדר בזמן אחר שיותר מתאים לכם, כגון לאחר השלושים לאבלות, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום. ד. אם בעלי המלון מכריזים מראש שהם אינם מוכנים ללכת לדין תורה, ניתן לתובעם בערכאות כפי שהכריעו גדולי האחרונים, וטוב שתתייעץ על כך עם כל הפרטים עם המרא דאתרא. מקורות: נחלקו הפוסקים לגבי שוכר שחזר בו מחמת אונס, אם הוא פטור מלשלם. יש אומרים שאם מת השוכר או שנעשה אבל או שנעשה חולה הוא, בניו או אשתו, (ראה שו"ע חו"מ סי' של"ג), והוא הדין נמנע ממנו להגיע מחמת קשיים בדרך (ראה נדרים כד. גבי עכבוהו נהר, דהוי אונס לגבי נדרים), נחשב לאונס ופטור לשלם על המשך השכירות (רמ"א של"ד א' בשם המרדכי) אולם יש חולקים וסוברים ששכירות הוי "ממכר ליומה", וכיון שנחשב למכר, חייב השוכר לשלם בין אם הוא דר בפועל או לא (שו"ת הרב"א סי' אלף כ"ח, הובא ברמ"א של"ד א' בשם יש חולקים). כמו כן, אם השוכר היה יכול לעלות בדעתו אונס זה (כגון שאביו היה גוסס), והמשכיר לא יכל לדעת על דעתו, השוכר היה צריך להתנות זאת מראש, ואם לא התנה חייב לשלם כפועל בטל (ראה שו"ע סי' ש"י ג'). אולם אם השוכר לא צפה זאת, כיון שיש בדבר מחלוקת כאמור, אין להוציא מה"מוחזק". ולכן אם המשכיר קיבל את הכסף, הוא אינו מחוייב להחזיר (ראה רמ"א שם), ומאידך אם השוכר עדיין לא שילם הוא נחשב למוחזק, ולא ניתן לחייבו בתשלום, שהרי שיכול לומר קים לי כשיטת הרשב"א שפטור מלשלם. והנה בשו"ת יביע אומר (ח"ט חו"מ סי' יא) דן באדם שביטל אירוע באולם מחמת שנפטר אביו יומיים לפני החתונה, וכתב שיש לדמות זאת למחלוקת שהבאנו לעיל (דברי הרמ"א בסימן של"ד), והביא מחלוקת בדברי הרשב"א אם שכירות נחשבת למכר, ובסוף דבריו כתב: "הורתי לפשר ביניהם, ומכיון שבעל האולמות של "המרכז" מוחזק בכסף, ששולם לו מראש, יש להורות לו, שיחזיר שליש לאברך התובע, שיש לצרף ג"כ בזה מה שנהנו בעלי האולם, שבאותו יום שנשאר האולם פנוי, לא הוצרכו להכינו ולסדר בו הכסאות של הקרואים, ולנקותו לאחר מכן". ובנידון שאלתנו, נראה שאם המזמין ידע שייתכן שהאב עלול להפטר בכל רגע, ואעפ"כ הוא שילם ולא עשה תנאי לפטור את עצמו, בעלי המלון לא חייבים להחזיר לו את המקדמה אם אכן כך נהוג בבתי מלון. אולם אם המזמין לא ידע שאביו יפטר, ועדיין בעלי המלון לא גבו מהאשראי את הכסף, נראה שהמזמין נחשב למוחזק ואינו חייב לתת להם את המקדמה. עם זאת צריך לברר אם יש מנהג ידוע בעניין זה, או חוזה שידוע לצדדים, אז יש ללכת על פיו. וטוב יותר לעשות פשרה כאמור לעיל כיון שמדובר באונס שאינו רגיל. והנכון לבקש מהם שיתנו סופ"ש בזמן אחר( לאחר השלושים לאבלות). בשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il