שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספירת העומר ול"ג בעומר

חינה בימי האבלות של ספירת העומר

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ח אדר ב' תשפ"ב
שאלה
שלום קיבלנו הזמנה לחינה בתאריך כ''ה לניסן וחתונה ל ניסן ראש חודש אייר האם זה תקין לעשות חינה בעומר?
תשובה
שלום וברכה, מותר לעשות חינה בימי העומר עם סעודה בבשר ויין ושירים בפה. אולם אין לרקוד ולנגן. המון מזל טוב! מקורות והרחבה: מותר בימי הספירה לעשות סעודת הרשות עם בשר ויין ללא ריקודים. אף לסעודת שידוכין המכונה אצלינו סעדות אירוסין לא התירו יותר מזה, כמבואר במקורות לקמן: כתב השולחן ערוך (סימן תצג סעיף א): נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא; אבל לארס ולקדש, שפיר דמי". הוסיף המשנה ברורה (תצג, ס"ק ג): "ומותר לעשות גם כן סעודת אירוסין ועכשיו שאין מקדשין אלא בשעת נשואין מ"מ מותר לעשות שידוכין ולעשות סעודה אבל לעשות ריקודין ומחולות נהגו איסור וכ"ש בשאר ריקודין ומחולות של רשות בודאי יש ליזהר". וכן כתב כף החיים תצג ס"ק ט: "ואף מי שעשה שידוכין אסור לעשות ריקודין ומחולות. מ"א שם. ועכשין שאין מקדשין אלא בשעת נשואין מ"מ מותר לעשות שידוכין ולעשות סעודה דהא אפי' סעודת רשות נוהגין היתר רק לעשות שמחות יתירות בריקודין ומחולות נהגו איסור". לא מצינו בפוסקים הקדמונים שהתייחסו לכלי נגינה בימי העומר. כמדומה שהראשון שהתייחס לזה הוא ערוך השולחן (סעיף ב) שלמד שאין לנגן בכלי נגינה בקל וחומר מאיסור ריקודים ומחולות. זה לשונו: "וכן אצלנו לעשות שידוכים ולכתוב תנאים – מותר, שמא יקדמנו אחר. ומותר לעשות סעודה, אך לא בריקודין ומחולות. וכל שכן שאסור לזמר בכלי זמר. וכן סעודת הרשות מותר, כמו סעודות מריעות, ובלבד בלא ריקודין ומחולות". ראה בספר הלכות חג בחג לרב קארפ (עמ' סא הערה 33) שנקט שריקודים ומחולות יותר חמורים מכלי נגינה, שבכלי נגינה אין שמחה יתירה כל כך (ולא הזכיר שערוך השולחן כתב להיפך שכלי נגינה יותר חמור מריקודים). על פי זה כתב שאין למחות במי שעושה סעודת שידוכין עם כלי נגינה בימים שמותרים בשמחה לפי חלק מהמנהגים כגון עד ר"ח אייר, אבל לכתחילה בוודאי שאין לעשות כן. מצד אחד נראה שבנידון שלנו שמדובר בחינה יש להחמיר יותר משום שחינה פחות נחשבת סעודת מצווה מאשר סעודת שידוכין. מצד שני יש מקום לומר שאם לא מדובר בכלי נגינה ממש אלא בהקלטה זה קל יותר מכלי נגינה שלא נחשב כל כך חגיגי. ולכן נראה שאם ישמיעו מוזיקה ברקע אין צורך למחות בהם. וכן נראה שמעיקר הדין מותר להם לשיר בפה, ראה הלכות חג בחג שם הערה 34, וראה בהליכות שלמה ספירת העומר, יא, יח שכתב שמותר לשיר שירי שמחה בסעודת תנאים כיון שקצת סעודת מצוה מיהא הוי ואין מפורש איסור שירה בפה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il