שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

מה הטעם שקובעים את המזוזה בעמידה או באלכסון

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז ניסן תשפ"ב
שאלה
שלום רב לכבוד הרבנים! מדוע מזוזה בכתב רבינו האר"י קובעים באלכסון כשראש המזוזה כלפי פנים, ואילו מזוזה בכתב ספרדי או אשורי (תימני) מניחים ישר על אנך? מה הטעמים לכך?
תשובה
שלום וברכה. המנהג בצורת קביעת המזוזה, אינו תלוי בנוסח הכתב, אלא במחלוקת ראשונים, מה נחשב להנחה מכובדת. הנה בגמ' (מנחות לג.) מבואר בשם רב, ש"אם "עשאה כמין נגר – פסולה", וביאר שם רש"י, שנגר היינו יתד שתוחבים לרוחב הדלת, ולפי זה, אם לא זקף את המזוזה לאורכה אלא השכיב אותה לרוחבה, פסולה. אך התוס' (ד"ה הא דעבידא) שם הביאו דעת ר"ת הסובר להיפך, וז"ל: "וקשיא לר"ת דמעומד לאו דרך כבוד הוא, וקבורת חמור קרי ליה וכו'". ומבואר בדבריו שם, שצריך לקבוע את המזוזה בשכיבה דוקא, שזהו כבודה, וכן סובר ר"ת לגבי ס"ת שצריך להניחו בארון בשכיבה, והוא הדין בפרשיות התפילין, שצריך להניחן בבתים כשהן שוכבות. אולם למעשה הכרעת רוב הראשונים כדעת רש"י, ואדרבא, לשיטתם דרך כבוד למזוזה, להיות זקופה, וכפי שנוהגים למעשה בספר תורה המונח בארון. וכן פסק מרן השו"ע (יו"ד רפ"ט סע' ו'). ולפי זה אם הניחה בשכיבה, פסולה לדעת המחבר. אולם הרמ"א ציין לשיטת ר"ת ביש אומרים, והוסיף בשם המהרי"ל ותרוה"ד: "והמקדקדין יוצאין ידי שניהם ומניחים אותה בשפוע ובאלכסון, וכן ראוי לנהוג, וכן נוהגין במדינות אלוף ויכוין שיהא ראש המזוזה דהיינו שמע, לצד פנים ושיטה אחרונה לצד חוץ". והנה בביאור שיטת הרמ"א (ראה חמדת דניאל מנחות שם, וחובת הדר פ"ט ק"כ), אין הכוונה לעשות פשרה בין הדעות, שהרי קביעה באלכסון אינה עמידה ואינה שכיבה. אלא שסובר שבזה כל הראשונים מודים, שהרי מה שנחלקו הראשונים לעיל, אינה על הצורה שיש להניחה, אלא אדרבא, באיזה דרך אין להניחה, שלשיטת רש"י, אסור להניחה שוכבת שאין זה דרך כבוד, ולשיטת ר"ת אסור להניחה זקופה, שבזה אין דרך כבוד, ולפי זה יוצא, שבאלכסון יוצאים לכל הדעות. יש לציין שגם לשיטת הרמ"א אם מזוזות הפתח קטנה, יש לקבוע כשיטת המחבר, שהרי הסיק את דבריו רק באופן שיכול לצאת ידי שניהם (פת"ש רפ"ט סק"ט בשם יד הקטנה). ה' ישמור צאתך ובואך. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il