שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

להכנס לחצר החבר

undefined

הרב יהודה אודסר

כ"ח סיון תשפ"ב
שאלה
שלום רב. לאדם מסוים נפל לו הפלאפון במרפסת אצל השכן (שהוא לא מכיר אותו), הפלאפון הוא גם מאוד יקר בשווי 5500 ₪. השכן כרגע בחו"ל ולא ידוע מתי הוא יחזור ואין אפשרות לתקשר איתו. האם מותר להכנס למרפסת של השכן דרך הסורגים מבחוץ ולקחת את הפלאפון. אשמח למקורות.
תשובה
הביטוי הבסיסי והיסודי לבעלות אדם על שטח/מבנה וכדו' הוא היכולת שלו למנוע ממישהו להכנס לתוך רשותו ללא הסכמתו. אמנם נחלקו הראשונים, כאשר אין הפסד וסיבה למניעת האדם מחבירו להכנס לרשותו, אם ניתן לכפותו על כך או לא (עיין שולחן ערוף חושן משפט סימן שס"ג סעיף ו ובנושאי כלים שם. במחלוקת המחבר והרמ"א). כולם מסכימים שאם יש לאדם הפסד בכניסת חבירו לשטחו רשאי הוא למונעו. יחד עם זאת, משמע שאם אדם לא אסר על אדם להכנס לרשותו, ואין שום הפסד /נזק/פגיעה בפרטיות בעצם הכניסה לשטחו הרי שאין הדבר אסור. ויש לעיין בימינו כאשר כל אדם נועל את דלתות ביתו ואת חלונותיו כאשר אינו נמצא, שלכאורה יש כאן גילוי דעת מפורש אדם לא מרשה להכנס לרשותו בזמן שאינו מרשה בצורה מפורשת. (יעויין עוד בסוגיית הגמרא בבבא קמא כ-כא בדין זה נהנה וזה לא חסר) בנידון שאלתך כאשר לא ניתן לבקש רשות ולהכנס ברשות על מנת להציל את החפץ שלך, נראה שניתן להפעיל כאן את דין "עביד איניש דינא לנפשיה" (חושן משפט סימן ד') ואם התירו להכות את חבירו על מנת להציל את החפץ שברור שהוא שלך (ויש לך יכולת להוכיח זאת, וכשאין דרך אחרת להשיגו) נראה מסברא שניתן יהיה להכנס ללא רשותו של האדם כל עוד לא נעשה נזק בכניסה זאת אלא יש בה רק משום פגיעה בבעלותו של האדם על דירתו. נוסיף על כך שלדעת חלק מהראשונים, כאשר אין הפסד ונזק, כופין על מידת סדום כאשר אינו חסר (אף שנהנה) ומתירים לו להכנס לרשות חברו אלא אם כן הבעלים הודיע מראש שהוא אינו מתיר זאת. ובכלל, נראה שאולי ניתן להוכיח מפשט הסוגיה שדנה בדין "הדר בחצר חבירו שלא מדעתו", שלא דיברו על איסור אלא רק על תשלום פיצוי/שכירות וכדו' כמו כן, ישנו מקרה בגמרא(בבא קמא פא:) של אדם שהדבורים שלו ברחו והקימו נחיל על ענף עץ של חבירו שלדעת רבי ישמעאל מותר לחתוך את הענף כולו ולקחת איתו את נחיל הדבורים מחשש להפסד אם ינסה לקחת רק את הנחיל. וכן פסק הרא"ש שם להלכה, ואף החולקים (הרי"ף) נראה שדווקא שם כשיש הפסד ברור (חיתוך הענף) אלא שעושה זאת על דעת לשלם- נחלקו, אבל כאשר אין הפסד כלל מנ"ל לאסור (יעויין ברמ"א חושן משפט רע"ד שמביא את שתי הדעות) לאור כל הנ"ל נראה שאם אינו גורם נזק ואין דרך אחרת להוציא את המכשיר שלו יהיה מותר להכנס במידה והבעלים אינו בבית ואינו ניתן להשגה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il