שאל את הרב

  • הלכה
  • גדולי ישראל ורבנים

מקור לשמו של רבינו תם

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח אלול תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה שמעתי באחד השיעורים ואיני זוכר היכן במסכת כתובות מו עב ודף מז שמקור השם רבינו תם מבוסס על תיקון שתיקן ומבוסס על הפסוק תם לריק כוחם עוד זכור לי שהמקור הוא תורת כהנים בחיזיון של האר"י האם הרב יוכל להאיר את עיני לגבי המקור והנושא במלואו ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר. רבנו יעקב בן מאיר שכונה ר"ת, נחשב לגדול בעלי התוס' הוזכר רבות בפירוש בעלי התוס' על הש"ס וכתב את ספר הישר, אולם אין לנו תורה ברורה לגבי כינויו "רבנו תם". עם זאת מופיע דבר מעניין בהגהות מהרי"ד (להג"ר יעקב דוד בידרמן זצ"ל נדפס בסוף התו"כ) על משמעות השם ר"ת, וז"ל: נתגלה לי בחלום בשנת תרי"ד בחודש אייר, שלכן נקרא רבינו תם, עבור שתיקן חזרת הנדוניא, וביטל זו הקללה של "ותם לריק כוחכם". כמבואר באבן העזר (סימן נג ס"ג) שהרמ"א הביא להלכה את תקנת ר"ת, שאפילו אם האב כבר נתן את הנדוניא לבתו, אם מתה האשה או האיש תוך שנה ראשונה בלא זרע של קיימא, הכל חוזר לאב או ליורשי המת, וכיון שהוא תיקן את הקללה בפסוק, הוא נרמז במילה "תם" המופיעה בו. כמו כן מובא בספר בעלי התוספות (כרך א' עמ' 60 הוצאת מוסד ביאליק) שכונה ר"ת, ע"פ הפסוק: "ויעקב איש תם יושב אהלים" (בראשית כ"ה כ"ז), ואפשר להוסיף שאולי בגלל זה חיבר את ספר הישר, הרומז לאבות הקדושים הנקראים "ישרים", כיון שהיה דמיון בין יעקב אבינו שממנו נבנה עם ישראל וחיבר יחד את הכוחות של אברהם ויצחק, כן היה אצל רבי יעקב, שחיבר את כל הש"ס בעומק חריפותו ועשה אותו כגלגל (כפי שכתב המהרש"ל על בעלי התוס'), וז"ל הריב"ש בתשובה (ח"ב עמ' תקע"ד): "ר"ת אשר כמוהו בפלפול לא נהיה מאחר שהתלמוד נחתם. תלמוד ערוך בפיו ושגור, סיני ועוקר הרים וטוחנן זה בזה, מפלפולו ועמק שכלו ורחב בינתו וכו', וכל חכמי ישראל הנמצאים היום כלם כקליפות השום וכגרגיר שומשום נגד אחד מתלמידיו הקטנים". אולי התכוונת לספר החזיונות של המהרח"ו (עמ' רפ"ג), שם כתוב שהזהיר אותו רבו האריז"ל, וז"ל: "לשים תמיד תפלין כסברת ר"ת, שהם סוד צירוף שם יהה"ו היוצא מר"ת (ירמיה ט' כ"ג): יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, ולכן הנחת אלו התפילין מועיל מאד אל ההשגה ואל ההשכל והידיעה". ועפ"ז אפשר להעמיס ולדחוק עוד טעם, שר"ת נקרא כך, כיון ששם הויה המתגלה בתפילין שנכתבו לפי שיטת ר"ת רמוז גם הוא בר"ת = בראשי תיבות, בפסוק הנ"ל, המורה על השמחה בידיעת השם. ברכת ה' עליך,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il