שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

האם הישארות בגלות במשך אלפיים שנה היתה חטא

undefined

הרב אביעד תפוחי

ג טבת תשפ"ג
שאלה
שלום כבוד הרב. נשאלה שאלה לאורך דורות הגלות מדוע עם ישראל נשאר בגלות במשך אלפיים ושנה ולא עלה לארץ ופעל למען סיומה כאשר רובו לא האמין בשלושת השבועות. החסידות אומר החסידות שהפיזור של היהודים בכל הארצות נועדה להעלות ניצוצות קדושה שנפלו בין הקליפות בעת חטא אדם הראשון. אך מצד שני כתב הכוזרי העוון הזה הוא אשר מנענו השלמת מה שיעדנו בו האלוקים בבית שני כמו שאמר רני ושמחי בת ציון כי כבר היה העניין האלוקי מזומן לחול כאשר בתחיחה היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה.אבל שבו מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם בבבל רוצים בגלות ועבודה שלא יפרדו ממשכנותיהם ועינינהם ושמא אמר על זה שלמה בשיר השירים אני ישנה וליבי ער.כינה הגלות בישנה והלב הער הער התמדת הנבואה בינהם.קול דודי דופק,קריאת האלוקים לשוב שראשי נמלאה טל על השכינה שיצאה מצללי המקדש ומה שאמר פשטתי כותנתי על עצלותם לשוב.דודי שלח ידו מן החור על עזרא שהיה פוצר בהם ונחמיה והנביאים עד שהודו קצתם לשוב הודאה בלתי גמורה. ואף הרב אלקלעי מתבטא יותר בנחרצות שיבת ישראל לארצם וזה אמר הקב"ה שובו אלי ואשובה אליכם וכשיתאמצו ישראל לעלות ירושלימה גם אם הם בצרה ונראה שנכספה נפשנו לחסות בצל שכינתו מיד הקב"ה מתעוררים רחמיו ויגלה גאותו במהרה בימינו. ומה אנו עושים ישראל? בכל ארצות תבל ונדים אנו מעיר לעיר לבקש מחייתנו ואין אנו הולכים לארץ ישראל,ארץ אשר ד דורש אותה תמיד. שזהו שנאמר במלאכי שובו אלי ואשובה אליכם ר"ל שישובו ישראל להסתופף בצלו בארץ ישראל ואחר כך ישרה שכינתו בינינו ויראה סימן טוב לנו ולכל ישראל. בכל בעיות הפרט כגון נגע הצרעת הרבו רבותינו לפל ועל העיקר הגדול הזה התשובה לא"י שהוא יסוד התורה והאמונה והדבר נוגע אל כל ישראל שמו יד לפה ולא נתנו ליבם לעיין בדברים הנאמרים באמת מפי נביאי האמת והצדק. גם הכוזרי וגם הרב אלקלעי מאשימים שאי עלייה לארץ ישראל וחידוש קיבוץ הגלויות ובניין האומה לאורך השנים הביא עלינו אסונות והיה חטא גדול. מה חשבו רבותינו על דברים נוקבים אלה?
תשובה
שלום וברכה. ישר כח על הרצון לבירור מעמיק. אין סתירה בין הקביעה שהיה לגלות תפקיד חשוב, ובין הקביעה שהרצון להשאר בגלות הוא דבר שלילי. על דרך משל, כאשר אב מכה את בנו כדי לחנכו, ודאי שיש למכה תפקיד חינוכי חשוב, ועם זאת ברור שמסכן הוא הבן שאוהב לקבל סטירה בכלל ומאביו בפרט. מרן הרב קוק זצ"ל מאריך בביאור תפקידה של הגלות בכמה מקורות, לדוגמא- א. אורות המלחמה ג- אין אפשרות לנהל ממלכה בצורה ישרה בזמן שהעולם מסואב. ב. למהלך האידאות פרק ד- האידיאה הלאומית בישראל התנתקה מהאידאיה האלוקית, וממילא נוצר מצב שבו עם ישראל חי בצורה לאומית רחוקה משאיפות הרוחניות והמוסריות שלנו, ולכן היה צורך לאבד את האידיאה הלאומית כדי שזו תוכל להווצר אח"כ מחדש בצורה מתוקנת. ג. בהקדמה לשבת הארץ. ועם זאת, כאשר ראה כי פקד ה' את עמו, מרן הרב קרא וזירז לשוב לציון ולצאת מהגלות. וכדבריו בקריאה הגדולה לארץ ישראל – לארץ ישראל רבותי, לארץ ישראל! את הקריאה הזאת נקרא בקול אחד בקול גדול ולא יסף באו לארץ ישראל אחים נעימים באו לארץ ישראל הצילו את נפשותיכם את נפש דורותיכם ואת נפש עמנו כולו הצילוהו משוממות וטמיון הצילוהו מרקב והשפלה הצילוהו מכל טומאה ורשעה מכל צרה וצוקה שהוא עלול אליהם בכל ארצות העמים בלי הבדל והפרש. באו לארץ ישראל נקרא בקול נורא ומרעיש בקול רעם ורעש גדול בקול מחולל סערה ומרגיז שמים וארץ בקול קורע כל קירות לב המלטו על נפשכם ובאו לארץ ישראל קול ד' קורא אותנו ידו נטויה עלינו רוחו אשר בלבבנו הוא מקבץ אותנו הוא מעודדנו והוא מכריח אותנו כולנו לקרוא בקוך גדול אדיר ונורא אחינו בני ישראל אחים אהובים ויקרים באו לארץ ישראל הלקטו לאחד אחד אל תמתינו על סדרים ודברים רשמיים אל תמתינו על רשיונות מרעישים ומפורסמים עשו מן שתוכלו המלטו והאספו באו לארץ ישראל סלו סולו המסילה בעד עמנו. אעיר עוד כמה נקודות ביחס לדבריך בקיצור נמרץ: א. אין מי שלא מאמין בשלושת השבועות, שהרי זו גמרא במסכת כתובות. הדיונים ביחס לשלושת השבועות הן האם זה איסור המוטל עלינו או שזו הדרך בה מנהל הקב"ה את עולמו שבמשך כל הגלות אין אפשרות לעלות בחומה. כמו כן ישנו דיון האם שלושת השבועות תקפות גם כיום לאחר החלטת האומות המאוחדות להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. ב. המקור לכך שהגלות נועדה ללקט ניצוצות הוא בדברי הגמרא בפסחים פז:- ואמר רבי אלעזר לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים שנאמר וזרעתיה לי בארץ כלום אדם זורע סאה אלא להכניס כמה כורין ורבי יוחנן אמר מהכא ורחמתי את לא רחמה. ג. המקור לדברי הכוזרי שאי- העליה בימי בית שני של רוב ישראל היתה חטא, הוא בדברי הגמרא ביומא ט:- ריש לקיש הוי סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא אמר ליה אלהא סנינא לכו דכתיב אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו אם תשובה זו אינה עונה לגמרי על שאלתך, אשמח שתשאלי שוב. בהצלחה רבה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il