שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

לקרוא בדברי חשק לאשה

undefined

הרב חיים שרייבר

י"ד שבט תשפ"ג
שאלה
שאלה: הא דמובא בסימן ש"ז דאסור לקראת בדברי חשק משום דמגרע על עצמו היצר הרע - אשה שוה לאיש - או לא דיש לומר דוקא איש דיש בו משום ונשמרת מכל דבר רע - ודברי חשק יביא לו הרהורים ואף אם הוא נשוא ואשתו טהורה ויש לו עצה להזדקק לאשתו - מ"מ הוא בכלל של המקשה עצמו לדעת - דהרי זה בנידו - אבל אשה דאין בה כל זה אפשר דאינה אסורה - דממ"נ דאם היא ישתלט על תאוותה הרי טוב - ואם היא תבקש את בעלה להזדקק - הרי אין בזה עבירה ואדרבה בעלה יעשה מצוה - לכאורה אין לנו גזירה דאם היא תקרה בספרי חשק יש חשש שתלך ותזנה - אני רוצה לנקוד פה דאין שאלתי על פי משנת חסידים דבודאי אשה יראת שמים יהיה נזהר מזה וכן הורים המחנכים יפה יזהרו את בתם פנייה מזה - אכן שאלתי על פי עיקר ההלכה מותר או אסור? - ואע"ג דיש איסור נוסף והוא איסור של ליצנות דאיתא שם - דיש איסור של מושב לצים בקריאת דברי חשק - ולכאורה אישה לא עדיף מעם הארץ - דאיתא בספר לקוטי אמרים - תניא בפרק ח חילק בין דברים בטלים לבין עון של ליצנות - דעם הארץ לא ידון בגיהנם על דברים בטלים מפני שהוא בהיתר לו משא"כ על ליצנות ידון בגיהנם שהוא אסור לו - ואשה לא עדיף מעם הארץ - מ"מ אין שאלתי על איסור של מושב לצים שסתם אישה אינה מבינה את האיסור זה והלואי שאנשים יבינו ויזהרו על איסור זה -נחזור לענינינו האם יש באישה האיסור של גירו יצר הרע או לא?
תשובה
שלום איסור 'וְלֹא תָתוּרוּ' שייך גם לנשים, שכשם שאסור לאיש להרהר ולתכנן לעבור עבירה עם אשה שאסורה עליו, כך אשה אסורה להרהר ולתכנן לעבור עבירה עם איש שאסור עליה. (ילקוט שמעוני שמואל א, קח) וכ"כ ספר החינוך מצוה שפ"ז. בברכי יוסף (לרב החיד"א, יו"ד סי' של"ה סע' ה') כתב: "נראה דאף שהוא חולי מעיים ותבא האשה לידי הרהור, לא חיישינן, דהאשה אינה מצווה על השחתת זרע, דלא מפקדא אפריה ורביה..." ומוכח מדברי החיד"א שההרהור שלא חוששים אצל נשים הוא מצד 'ונשמרת', שלא תגרום לטומאה בלילה (ולא מצד ולא תתורו כפי שציינו במשפט הראשון). וכן כתב באגרות משה (אה"ע א, סט) שאין איסור הרהור עבירה מצד 'ונשמרת' אצל נשים: "ולכן יש חלוק בנשים דבאיסור הרהור מקרא דונשמרת ליתנהו(=אינם שייכים בו), דאינו גורם להן שום דבר במשמוש, עיין שם בנדה, וכל שכן שלא יגרום בהרהור...אבל איסור הרהור מקרא דאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם שהוא שלא להרהר לעבור עברת זנות איכא גם בנשים, כמו שאיכא איסור הרהור ע"ז, כדאיתא בחינוך שהבאתי. אבל לאיסור זה אין לחוש בהסתכלות ובראיית בע"ח נזקקין, שכל אלו דרשינן מונשמרת שהוא רק שלא לבא להוצאת זרע לבטלה שליתא זה בנשים. ולחוש שמא תבאנה מזה להרהר לעשות איסורין להבעל לאסור לה, לא מצינו ששייך לחוש לזה בהסתכלות וכדומה, וכדאשכחן שהיו הנשים מותרות להסתכל בר' יוחנן כשסלקו מטבילה (ברכות כ, א)". (על פי פניני הלכה, הרחבות לשמחת הבית וברכתו פרק ד' אות י"א) יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il