שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

מכירת מוצר שמוגן בפטנט בחנות איביי

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ב שבט תשפ"ג
שאלה
שלום כבוד הרב יש לי חנות באינטרנט שבה אני מוכרת כל מיני מוצרים, לפני כמה ימים קיבלתי תביעה מיהודי אמריקאי, מסתבר שאחד המוצרים שמכרתי בחנות מוגן על ידי פטנט שרשום על שמו. רציתי לשאול על פי ההלכה מה אני צריכה להחזיר לו? את הרווח שעשיתי מהמכירה של המוצר או הסכום הכולל שנכנס לחשבון שלי בעקבות המוצר הזה (ללא קשר לעלות שלו בשבילי)? או משהו אחר?
תשובה
שלום וברכה, כי לענות תשובה ברורה למקרה זה יש לשמוע את שני הצדדים, כדאי שתיפני אליו ותציעי לו לברר את הנושא עם רב מוסכם, שישמע את שני הצדדים (ניתן בזום). באופן כללי, ישנם מספר פסקי דין שעסקו בזה: עייני בפסק של בי"ד ארץ חמדה https://www.psakim.org/Psakim/File/856#ogen3. שהביאו מספר פוסקים שהתייחסו לחוק זכויות יוצרים: ז. מעמדו ההלכתי של חוק זכות היוצרים ...מעט מקורות התומכים בכך שיש תוקף הלכתי לחוק זה. ראשית נביא את הרמ"א (חו"מ שסט, יא) שכתב: "דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה". הגנה על זכויות יוצרים היא בוודאי בגדר תקנת בני המדינה. בהמשך לכך כתב הרב הרצוג שיש מקום לקבל את חוקי המדינה במקרים בהם המציאות השתנתה (הרב הרצוג, תחוקה לישראל על פי התורה, כרך ב, עמ' 72): "עולה בדעתי בנוגע למציאות שנתחדשה בעולם המסחר והתעשיה, דבר כללי, שמציאות כזאת ומצב כזה לא היה קיים בימי חז"ל, אף שאפשר לנו לקבוע הדין בזה על פי הכללים שאינם תקנות אלא משפטים ממש, מכל מקום מכיון שמציאות כזאת ומצב כזה לא היו קיימים בימיהם, ויש לנו יסוד לשער שאילו היה מתחדש בימיהם היו מתחשבים עם המציאות וקובעים תקנה משום תיקון העולם... יש לקבל דין המלכות בזה הממלא אותו הצורך שהיתה תקנה כזו ממלאה". זה המצב בנוגע להגנה על זכויות יוצרים, שהחלה לאחר המצאת הדפוס והתעצמה בעידן המידע בו אנו חיים כיום. באופן ממוקד יותר, פוסקים חשובים כבר כתבו שיש תוקף הלכתי לחוק המדינה בעניין זה, ובהם הרב עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר ז, חו"מ ט): "שלום וברכה וישע רב. אודות שאלתו אם יש דין ירושה לבנים אשר אביהם חיבר חיבורים בדברי תורה, שיוכלו לאסור על כל אדם הדפסת החיבורים בלי רשותם, משום השגת גבול, או דילמא כיון דקי"ל (נדרים לז א) מה אני בחנם אף אתם בחנם, אין ליורשים זכות לעכב הדפסת החיבורים ולמנוע הפצתם... ועכ"פ לדינא פשט המנהג לאסור הן מדינא דמלכותא, והן על פי גזירת והסכמת המחברים, והרבנים המסכימים לחיבור". וכן הרב משה הלברשטם (בתוך: נחום מנשה וייספיש, משנת זכויות היוצר, עמ' קכא): "וקיי"ל שכל תקנה שהיא לטובת בעלי אומנות שאינה נגד דין התורה והיושר מחייב זה מצד "ועשית הישר והטוב" ומכח דינא דמלכותא הוא חוק קבוע, בזה לכו"ע אנו מחוייבים להחזיק בדינא דמלכותא אפילו בארץ ישראל..." אשר על כן, בית הדין קובע שלחוק זכות היוצרים יש תוקף הלכתי והוא יהיה הבסיס לדיון. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il