שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

הרב עורך החופה קרא לעדים ועדות

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ט סיון תשפ"ג
שאלה
הייתי בחתונה בה הרב עורך החופה קרא לעדים ועדות (נשות העדים) שעלו יחדיו לחופה בעת נתינת הטבעת. - אציין שקודם לכן, בטיש/מילוי וחתימת הכתובה, היו וחתמו רק העדים על הכתובה ללא נשותיהם שלא נכחו במעמד הכתיבה. האם הקידושין תקפים?
תשובה
שלום וברכה, כמובן שמעשה זה הוא מנוגד להלכה, ויש לבדוק טוב אם לא היו עוד בעיות בחופה. כדי לענות על שאלה זו באופן מדוייק יש לשאול את עורך החופה מה בדיוק אמר לעדים ומה אמר לזוג. נענה על שאלה זו באופן כללי, עיקר הצורך בעדות העדים היא במעשה הקדושין, אם אדם קידש אישה בלא שני עדים כשרים הקדושין לא חלו. כן פסק השולחן ערוך (אבן העזר מב, ב): "המקדש שלא בעדים, ואפילו בעד אחד, אינם קדושין. ואפילו שניהם מודים בדבר ואפילו קדשה בפני עד אחד ואחר כך קידשה בפני עד אחר, זה שלא בפני זה, אינה מקודשת". (לגבי הכתובה, יש שיטות שמספיק שהבעל יחתום בכתב ידו שהוא מתחייב בכתובה, ולא צריך עדים.) כאשר אדם ייחד עדים כשרים ופסולים יחד לראות את מעשה הקידושין העדות פסולה, כפי שאומרת המשנה מכות (א, ח): "נמצא אחד קרוב או פסול עדותם בטלה". אך יש לדון האם כלל זה נאמר גם כאשר ייחד אישה לעד יחד עם עדים כשרים, הנתיבות (חו"מ לו סק"י) כתב בשם התומים, כיוון שאישה שאינה בת עדות כלל, היא לא פוסלת את עדות העדים הכשרים (והוסיף, שכך הדין גם בגוי וקטן.) ולמד עיקרון זה מהגמ' מכות ו. שבעל דבר ודאי אינו מצטרף לעדות לפסול את הכת - "הורג ורובע יצילו?... יקום דבר, במקיימי דבר הכתוב מדבר". אך הנחל יצחק (חלק א סי' לה ענף ז) למד מדברי הטורי אבן (ראש השנה, כב) הסובר שאישה שם עד עליה ולא נפסלה אלא מגזרת הכתוב, דכתיב "ועמדו שני האנשים ולא נשים" (שבועות ל) שלדבריו גם בעדות אישה שייך הדין של נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה. ובשו"ת בית מאיר (יח) גם נסתפק בשאלה זו: "נסתפקתי במה דקי"ל בשלשה עדים ונמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה, אם נצטרפו להעיד עם אשה שפסולה לכל עדות אי נמי נימא עדות כולן בטילה...". ועיין ביביע אומר (חלק ו - אבן העזר סימן ו) שהאריך בשאלה זו והביא הרבה פוסקים שחלקו על התומים וביניהם תשובת מהרי"ק. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il