שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

הגדרת מזיק כגזלן

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ט טבת תשס"ח
שאלה
האם מזיק מוגדר כגזלן (למשל, פסול מדיני ממונות)? נא להבחין בין שוגג למזיד ובין משלם פיצוי ללא משלם פיצוי.
תשובה
לדעת המרדכי בשם ר' יקיר המזיק במזיד נפסל מהתורה לעדות, אפילו אם הזיק על מנת לשלם (הו"ד בב"ח חו"מ סי' לד סקי"ב), ולדעת המאירי הוא נפסל משום שנמצא ממון חבירו בידו והריהו כגזלן (הו"ד בשיטמ"ק ב"ק נו ע"א), ולפי טעם זה הפסול הוא רק אם אין בכוונתו להחזיר. ולדעת הרש"ל מזיק אינו נפסל כלל לעדות (ים של שלמה ב"ק פרק הכונס סימן ל). נחלקו בכך גם הקצות והנתיבות (בסימן לד סעיף ז), שלדעת הקצות אדם שחייב ממון (ואינו מחזירו) אך אינו מוגדר כגזלן אינו פסול לעדות, ואילו לדעת הנתיבות נפסל הואיל והוא מחמד ממון. לפי טעמו של המאירי הפסול קיים גם במזיק בשוגג כל עוד אין ברצונו לפרוע חובו, אולם טעמו של המרדכי מתייחס דוקא למזיק במזיד, ואין מכאן ראיה לגבי מזיק בשוגג. הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il