שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

משיח ובית מקדש

undefined

הרב אוריאל טויטו

ה ניסן תשס"ט
שאלה
כתוב במקורות (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תצט): "שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה´ עליך זרח ועליכם בלבד זרח ולא על עובדי אלילים שנאמר כי הנה החשך יכסה ארץ, באותה שעה מבהיק הקב"ה אורו של מלך המשיח ושל ישראל והולכים כלם לאורן של מלך המשיח ושל ישראל שנאמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך, ובאים ומלחכים עפר מתחת רגליו של מלך המשיח שנאמר ועפר רגליך ילחכו, ובאים כלם ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל ואומרים נהיה לך ולישראל לעבדים, וכל אחד מישראל אלפים ות"ת עבדים יהיו לו, שנאמר בימים ההמה אשר יחזיקו עשר אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם, " וידוע שמשיח מקבץ נדחי ישראל, נלחם מלחמות ישראל, מוחה מחיית עמלק ובונה את ביהמ"ק. לכאורה ישנה סתירה - איך הוא יכול לעמוד על גג ביהמ"ק בביאתו אם עדיין לא בנה אותו? איך מתישבת הסתירה?
תשובה
שלום לך, הרמב"ם בפרק האחרון מספרו הגדול ה"יד החזקה" (הל' מלכים פרק י"ב) כתב שאין אנו יודעים בדיוק באיזה סדר תבוא הגאולה, וכמה שיטות יש בזה לחכמים, וכל אחת מהן אפשר שתהיה. וכך הוא כותב: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה". ואכן אנו רואים בימינו שהקב"ה קיבץ את עם ישראל מן הגלות ועדיין המשיח לא בא. וכמה מלחמות נלחמנו ועדיין לא בא המשיח. ולכן אין להקשות ממה שכתוב במדרש, שכן אין הלכה ברורה כיצד תתרחש הגאולה. מכל מקום אשרינו שזכינו לראות את ראשיתה. עוד צריך לדעת שהרבה מדרשי חז"ל העוסקים בגאולה לא מלמדים כיצד היא תתרחש אלא באים ללמד על מעלה, ובדרך משל משמשים בתיאורים חיים, לא מפני שכך זה חייב להיות, אלא מפני שזה מביע את הרעיון שאותו רוצה בעל המדרש ללמדנו. כמו במדרש הזה שרוצה לומר שמעלתו של מלך המשיח היא גבוהה אפילו ממעלת בית המקדש. ובדרך משל כתב שהמשיח עומד על גג בית המקדש, כלומר הוא גבוהה ממנו. כל טוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il