שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

מציאת כסף באוטובוס

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ט טבת תשע"א
שאלה
באוטובוס, במושב מולי, ישב בן אדם. בתחנה מסויימת הוא ירד ואני עברתי למושבו כי הוא יותר נוח. עמדתי לשבת, וראיתי שיש כמה מטבעות של 10 ש"ח שכנראה נפלו מכיסו אל הכיסא. אני בכל מקרה צריך לרדת בתחנה שאחריו - האם עליי לחפש אחריו כשארד? ואם לשמור מה מותר לי לעשות עמו, לבזבז על צרכים אישיים או לתת לצדקה?
תשובה
אתה יכול לשמור את הכסף לעצמך ולעשות בו כרצונך ואין עליך חובת השבה. מקורות: א. הגמרא ב"מ כו ע"ב מביאה את המקרה של ראה סלע שנפלה ונטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה עובר בכולן. רש"י פירש לפני יאוש, שלא שהה כדי למשמש זה בכיסו. מכאן, שבשלא הייתה שהות למשמש קודם שנטל ישנה חובת השבה. אמנם, רבינו פרץ חולק על רש"י וסובר שבמעות מיד יש יאוש אף שלא שהה כדי למשמש, "שלא משתמיט תלמודא בשום דוכתא לומר שבמעות לא מייאש מיד שנפלו מן הבעלים אלא ודאי מייאש". אך, מהרמב"ם (גזילה ואבידה יד, ו) משמע שפסק כרש"י שכתב "ולא ידע בו", משמע שיש זמן קודם משמוש שבו אין יאוש וכן הרמב"ן משמע שמסכים לרש"י ועיין רבעון קרית ספר י-יא קובץ נחלת ישראל עמוד 31 שהמחבר שם הרה"ג יהודה קנר שליט"א דייק שגם הראב"ד והרשב"א כרש"י, וכן מבואר בשו"ת מהרש"ם ג, קנו שנקט כרש"י. ולכן נראה, שנקטינן לעיקר כרש"י והרמב"ן ושלא כרבנו פרץ וכן פסק בשו"ע הרב מציאה סעיף ב וכן פסק בספר אסוקי שמעתתא ב"מ על דף כו אות יא, ושלא כפי שפסק בספר משפט האבידה סימן רס"ב ברור הלכה ח. אמנם, כל זה דווקא בראה שנפל ממנו. אבל, בנידון דידן, לא ראה שנפל כסף מן האדם שישב על המושב ולכן חוזרים לדין הרגיל של מעות אבודים שדינם שהרי אלו שלו שתולים שהמאבד מישמש בכיסו והתייאש (שו"ע חו"מ רסב, ו). ב. ישנה מחלוקת אחרונים בין הגאון הרב אלישיב שליט"א לבין האגרות משה (יו"ד חלק ד, כג, יג ), הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ שליט"א (בספר השבת אבידה כהלכה פרק ה הערה ח ובמשפט האבידה סימן רסב מאזני צדק לג ) האם בזמן הזה בכסף קטן שייך הדין של רבי יצחק של אדם ממשמש בכיסו בכל שעה שלרב אלישיב אין בזה הדין של רבי יצחק שבזמן הזה אין מרגישים בנפילה וחסרון של כסף קטן. אבל, האגרות משה, הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ פסקו שיש אף בזה דינו של רבי יצחק, וכן פסק בפתחי חושן אבידה פרק ב הערה כג. אמנם, מחלוקת זו אינה שייכת לענייננו, שכמה מטבעות של עשר ₪ הם סכום כסף גדול וודאי ידע שאבדו. ג. עוד יש להוסיף כסניף לנידון דידן שלא ברור שהכסף נפל מהיושב על המושב (שנראה על ידי השואל ), ושמא נפל מאחר שישב לפניו וכל הדין בשו"ע חו"מ רס, ג, שהולכים אחרי האחרון זה דווקא במקום שדרך לבדוק שלא השאירו דבר, כמו שכתב בסמ"ע (י ) אבל, במושב האוטובוס שאין דרך בני אדם כן לא נתלה באחרון. ועיין מהרש"ם הנ"ל שפסק לתלות ברובא דעלמא ולהתיר במעשה כעין שלנו. הרב אריה הלברשטט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il