שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

זמן עשר מכות מצרים

undefined

הרב יוסף אפריון

כ"ט אייר תשע"א
שאלה
רציתי לדעת כמה זמן הייתה כל מכה מעשרת המכות?
תשובה
שלום המשנה בעדויות (פ"ב מ"ב) אומרת "משפט המצריים שנים עשר חדש" ובמדרש (סדר עולם רבה פרק ג) הביאו סמך לזה מהפסוקים "מכות מצרים י"ב חדשים, שנאמר ויפץ העם וגו' אימתי דרכו של תבן באייר, והם יצאו בניסן, לקו המצריים עשר מכות כל י"ב חדש" ומבואר שהמכות נמשכו י"ב חודש. השאלה היא כיצד 'פוזרו' המכות באותם שנים עשר חודש. מצאנו במדרש שכל מכה ארכה חודש: (שמות רבה פרשה ט) "וימלא שבעת ימים אחרי הכות ה' את היאור, רבי יהודה ורבי נחמיה אחד מהם אומר כ"ד ימים היה מתרה בהם עד שלא בא המכה ושבעה ימים המכה משמשת בהם, ואחד מהם אומר ז' ימים מתרה בהם וכ"ד ימים היתה המכה משמשת בהם" גם רש"י על התורה (שמות פרק ז פסוק כה) הביא מדרש זה: "וימלא - מנין שבעת ימים, שלא שב היאור לקדמותו, שהיתה המכה משמשת רביע חדש ושלשה חלקים היה מעיד ומתרה בהם" במדרש נוסף שנינו: (שמות רבה פרשה ה יט) "ויצאו נוגשי העם ושוטריו, כיון שגזר כן הלך משה למדין ועשה ששה חדשים". לפי גירסת הגר"א שם צריך לומר שהיה משה במדין שלושה חודשים לאחר שהתרה בפרעה בחודש אייר וא"כ נותרו תשעה חודשים עד שיצאו ישראל ממצרים- כל מכה חודש- ובט"ו בניסן מכת בכורות. לפי הגירסה שלפנינו נותרו לנו רק ששה חודשים עד יציאת מצרים ופירש המהרז"ו (שם על המדרש) שהמכות שלא היתה בהם התראה (כינים, שחין, חושך) היו כל אחת רק שבוע וא"כ 6 מכות היו כל אחת חודש, 3 מכות כל אחת שבוע ולבסוף מכת בכורות. בסה"כ התקופה שבין תחילת חודש תשרי לאמצע ניסן. [יש להעיר שאמנם מלשון המשנה בעדויות לא מפורש שהמכות היו י"ב חודש אלא רק "משפט המצריים" ובזה אפשר לומר שמשפטם התחיל כבר בהתראת משה לפרעה, אולם מפשט המדרש עולה שהמכות עצמן נמשכו י"ב חודש] ב. שיטה נוספת מצאנו במדרש (הביאו פרי צדיק, ט"ו בשבט א) שכל מכה ארכה שבוע בלבד. מתחילת שבט ועד ט"ו בניסן. זה לשון המדרש: (פסיקתא זוטרתא שמות פרק י) "ויקרא פרעה אל משה. יש אומרים כי משבט התחילו המכות למצריים, לפיכך נקרא שבט שבט למצריים, חשוב עשר מכות לשמונה שבועות, ארבעה בחודש שבט, וארבעה באדר, ושנים בחצי ניסן, ובחמשה עשר בניסן יצאו" [כל הנ"ל בעיקר עפ"י ספרו החדש של הרב יאיר הס שליט"א 'תורה סדורה']
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il