שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • דרכי לימוד

דרשות חז"ל

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ו תמוז תשע"ב
שאלה
ב"ה שלום. לאחרונה העסיק אותי מאוד העניין של דרשות חז"ל(באגדה) ועיינתי בהרבה מקורות.הבנתי שיש חלוקות שונות לכל מיני סוגי דרשות.לדוגמא,מעיוני הקצר ראיתי שדרשות כמו אל תקרי .....אלא..... לפי הרמב"ם (מורה נבוכים,ג,מג) ובנו במאמר על דרשות חז"ל זה רק אסמכתא ולא באמת כוונת הפסוק אלא סוג של רעיון שרצה החכם לבסס על פסוק,ואילו לפי המהר"ל(לא זוכר היכן) והרמח"ל במאמר על ההגדות זו כוונת הפסוק (ברור שיש פשט,אבל הקב"ה רמז בייתור אותיות וכדומה איזה רמז "ובודאי שלא יתכן לפרש לשון הכתוב כולו על פי הענין ההוא כלל, כי הרי לא בזה רצה הבורא ית’, שיהיה הכתוב מגיד הדבר ההוא, אלא שיהיה רומז אותו." [רמח"ל]). השאלה שלי היא על הקטע הסיפורי יותר,כגון הדרשות בגמרא על האבות,יציאת מצרים וכדומה(לדוגמא:אמר רב אחא בר ביזנא א’’ר שמעון חסידא כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר) ,שבהם אני קצת מבולבל.לי,ואני מניח שלעוד הרבה אנשים,קשה להסביר כל מיני דברים כפשוטן ולהאמין שזה באמת קרה בפועל (אני לא מדבר על אגדות רבב"ח וכאלה). אם ניקח למשל את סיפור דוד ובת שבע,שכבר דנו עליו גדולי הרבנים,אני חייב לציין שדעתי הסכימה יותר עם אלו הסבורים שדרשת חז"ל אינה מחייבת.כל הנסיונות להסביר את פשט התנ"ך כמו דרשת חז"ל לא ריצו אותי והרבה יותר פשוט לי להבין שבמאמר זה מובא איזה רעיון מסוים לעיון באותה פרשייה,ואין הכוונה להוציא את הדברים מפשטן.ראיתי בדברי ר’ אברהם בן הרמב"ם דבר בעניין: "כי אני לא מסתפק במאמר דברי ר’ יהושע בפרשת "וישמע יתרו" - מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק שמע ובא. כי זה משיקול הדעת אמרו ולא מקבלה. וראיה לזה ממה שאמרו "שכן הוא כתובה בצדה". ואם הייתה קבלה בידו, לא היה צריך לראיה לפירושו. ועוד ראיה אחרת, שהרי אנו רואים חכמים אחרים זולת ר’ יהושע בפרשה סוברים דעת אחרת, ואם הדבר קבלה לא היו חולקים בו. שהרי ר’ אלעזר אמר ’מתן תורה שמע’ והביא גם הוא ראיה לפירושו, ור’ אליעזר אומר ’שמועת ים סוף שמע ובא’ והביא גם הוא ראיה לפירושו." מאידך,נראה לי שהדעה המקובלת היא להבין את אותם סיפורים כפשט של מה שקרה באמת (כך גם חבר אמר לי שהרצ"יה זצ"ל אמר זאת בפירוש).לכן,אשמח אם כבוד הרב יוכל לסכם פה איזה שיטות וכדומה שיהיה מסודר ואם אפשר גם להציב גבולות(=כי לדוגמא,גם העניין שכל דברי התורה נמסרו למשה בסיני,מבוסס גם כן על דברים מסוג זה,כמובא בברכות דף ה ע"א ופה הדברים מגיעים ממש למשחקים באש). תודה רבה.
תשובה
שלום רב: אתה שואל שאלה גדולה שנכתבו עליה ספרים רבים. בנוגע לשאלה האם דברי תורה נאמרו בקבלה או שנלמדו מדרשות, יש הוכחות לשתי הגישות והעיקר שנאמין שהתורה שמסורה בידינו היא התורה שבעל פה. בנוגע לפשט הפסוקים, האם להסבירם שלא לפי מה שעולה מדרשת חכמים, ראינו שנחלקו בכך כנראה ראשונים. רש"י נראה שלמד שפשט דברי חכמים זהו פשט הפסוקים. כשאנו דנים האם כל הפרטים של הסיפור באמת התרחשו.האמונה לפחות אומרת שהיה יכול להיות הפרטים שהוזכרו. אולם באמת יתכן שחלק ממה שהוזכר נאמר בעיקר כדרך לביטוי רעיון ולא כדבר ממשי. אולם שיטת הרשב"ם היא שחכמים בדברם אמרו דרשה ואין דרשתם עוקרת את פשט הכתוב. האבן עזרא חילק בין דברי אגדה או פרשנות שאינה נוגעת להלכה לבין דברי הלכה שבהם כתב שחייבים להסביר את הפסוק כדברי חכמים. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il