שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

חבר שהחזיר לי חפץ אחר

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ב כסלו תשע"ג
שאלה
בס"ד הלוותי לחבר גוזז ציפורניים. כשהוא החזיר אותו הוא הניחו במקומו אצלי בתיק אלא שמתוך הרגשה נראה לי שזה לא הגוזז שהלוותי לו אלא אחר, איני בטוח (הוא היה די חדש). האם אני יכול להשתמש בו?
תשובה
שלום וברכה, אינך צריך לחשוש להרגשתך, ודאי שהגוזז שלך. באופן כללי נוסיף: באופן שברור שהשואל החזיר חפץ אחר אם יתכן שהשואל נתן למשאיל גוזז אחר מדעתו, כגון: שאיבד את שלו ונותן לו אחר ללא לידע אותו, מותר לך להשתמש בו. אך אם ברור למשאיל שהשאול נתן לו את הגוזז בטעות, אינו יכול להשתמש בו. מקור הדבר עפ'י הגמ' במס' בבא בתרא דף מו ע"א שם מובא: ת"ר: נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן - הרי זה ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו, בבית האבל או בבית המשתה - הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו. מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא? אמר רב: הוה יתיבנא קמיה דחביבי, ואמר לי: וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי? אמר רב חייא בריה דר"נ: לא שנו אלא הוא, אבל אשתו ובניו - לא. והוא נמי - לא אמרן אלא דא"ל טלית סתם, אבל טליתך - לא, האי לאו טלית דידיה הוא. העיקרון העולה מדברי הגמרא הוא, שהיכן שאפשר לומר שנותן החפץ נתן את החפץ מדעתו ולא בטעות מותר להשתמש בו. (במקרה של הגמרא כגון: שניתן לתלות באפשרות שנתן למוכר על מנת למכור ולא אכפת לו אלא רוצה מהאומן רק את דמי החפץ, והאומן מכר בטעות חפץ דומה של אחר, והחזיר לאחר את החפץ של הראשון, מותר לאחר להשתמש בחפץ כי אין הקפדה של הראשון) המקרה שלנו דומה לבית האומן כיוון שאפשר שהשואל נתן למשאיל אחר מדעתו, אמנם אם ברור למשאיל שזה לא מדעתו, כגון: שודאי שהוא היה מודיע לו אם היה מחזיר לך גוזז אחר, אסור לו להשתמש בו. כל טוב, הרב מרדכי רוימי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il