שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

לימוד מקצועות חול בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

ה שבט תשע"ג
שאלה
האם מותר ללמוד מקצועות כמו גאוגרפיה או פיזיקה בשבת?
תשובה
לשואל, שלום! נהוג להקל לקרוא בשבת בספרי לימוד של חול, ועדיף להמנע מכך אם אין בזה צורך מיוחד. ובכל מקרה, אין לעסוק בכך במשך רוב הזמן הפנוי בשבת. הרחבה: באופן כללי השבת היא "יום מנוחה וקדושה", והעיסוק המרכזי בשבת, מלבד עונג שבת בסעודות, צריך להיות בלימוד תורה (שולחן ערוך או"ח סי' רצ ס"ב, ומשנה ברורה ס"ק ז). כך פירש הרמב"ן את הפסוק: "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ,ז): "וטעם לקדשו - שיהא זכרוננו בו להיות קדוש בעינינו... שתהא השביתה בעינינו בעבור שהוא יום קדוש, להפנות בו מעסקי המחשבות והבלי הזמנים, ולתת בו עונג לנפשינו בדרכי ה', וללכת אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי ה'". על כן אנו מתפללים שנזכה ל"מנוחה שלמה שאתה רוצה בה; יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך". האם יש איסור מוחלט ללמוד מקצועות חול? הדבר שנוי במחלוקת בראשונים: הרמב"ם (בפירושו למשנה שבת פכ"ג מ"ב) סובר שבשבת יש ללמוד תורה בלבד ולא לקרוא בספרות מדעית של חולין: "שכל [דבר] זולת ספרי הנבואה ופירושיהם אסור לקרותו לא בשבת ולא ביום טוב, ואפילו היה בו דברי חכמה ומדע". אולם הרשב"א בתשובה (חלק ז סימן רפח) התיר זאת, בשם הרמב"ן. מחלוקתם נעוצה בהבנת האיסור לקרוא ב"שטרי הדיוטות" שמוזכר בחז"ל: הרמב"ם מפרש זאת כדוגמא לכל ספר שהוא פרט לספרות תורנית, כדי שהשבת תוקדש ללימוד תורה, ואילו ראשונים אחרים פירשו ש"שטרי הדיוטות" הם ניירות אישיים שיש חשש שהקורא בהם ימחק או יכתוב, ולא מדובר על ספרות כלשהי. להלכה: בשולחן ערוך (אורח חיים סימן שז סעיף יז) פסק כדעת הרמב"ם האוסרת, אך הוסיף ש"יש מי שמתיר". במשנה ברורה (ס"ק עג) כתב שנוהגים להקל כדעה המתירה, והוסיף שראוי לירא שמיים להחמיר בדבר. לכן, אם מדובר על השקעת רוב הזמן הפנוי במהלך השבת למקצועות חול - אין לכך הצדקה, אבל אם רוב הזמן מנוצל לדברי תורה וקדושה והיתר ללימודי חול - הדבר מותר. יש לציין שלפי הרמב"ם נראה שקל וחומר שקריאה בעיתון אסורה, וברור שמי שנוהג לקרוא עיתון של חולין, שלרוב גם אין בו הרבה "דברי חכמה ומדע", עדיף שיקרא בספרי חול מחכימים. כאשר הקריאה בספרי החול נעשית לא מתוך הנאה אלא כהכנה לימות החול, למשל כשיש מבחן ביום ראשון, עדיף שלא לומר בפירוש שזוהי מטרת הלימוד (שמירת שבת כהלכתה, מהדורת תשל"ט, פרק כח הערה קסט וסעיף פד).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il