שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

משחק בקליקס בשבת לילד ולמבוגר

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז כסלו תשע"ד
שאלה
האם מותר למבוגר לסייע לילד לבנות בקליקס בשבת?
תשובה
לשואל, שלום! ניתן לסמוך על דעת רוב הפוסקים שהדבר מותר גם למבוגרים. חפץ שרגילים לפרק ולהרכיב אותו חליפות וזוהי דרך שימושו, אין בהרכבתו משום 'תיקון כלי' או 'בונה' אפילו אם החלקים מהודקים זה לזה, כגון מכסה מוברג (ט"ז או"ח סי' שיג סק"ז ומשנה ברורה שם סקמ"ה). ובלשון הגרש"ז אוירבך זצ"ל (מנחת שלמה ח"א סי' ט): "וכן דעת כל הפוסקים שכל דבר שאינו עשוי להיות קיים תמיד, אלא רגילים לפרקו ולהחזירו, הרי זה מותר ואין בזה לא משום בנין ולא משום תיקון מנא". כך פסקו לגבי הלגו בציץ אליעזר (חי"ג סי' ל) וביחווה דעת (ח"ב סי' נד) ובשו"ת אבני ישפה (ח"ז עמ' ע) אף על פי כן יש שהחמירו בלגו ובקליקס, הן לילד והן למבוגר, מפני שהחיבור בין החלקים חזק (שמירת שבת כהלכתה, במהדורה החדשה פרק טז סעיף יט). כנראה לדעתם הצד להחמיר יותר מהדוגמא של מכסה מוברג הוא שאין לקליקס צורה קבועה אלא כל פעם משנים את צורתם ולכן אפשר לראות בזה תיקון כלי (ראה שם הערה נז). דעת הרב אוירבך זצ"ל בנקודה זו אינה ברורה (ראה שם ובהערה נט, ואילו בספר 'בנין שבת' לרב חנן כהן, ח"א עמ' מז, מובא שהורה להיתר).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il