שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

מותר לקנות מגנב גוי?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ח אייר תשע"ה
שאלה
האם נכון לומר שכל ההלכות האוסרות לקנות מגנב יהודי שייכות גם כאשר מדובר בקניה מגנב גוי?
תשובה
בס"ד יש לדון מהו האיסור לקנות מגנב, הרמב"ם בפרק ה מהלכות גזלה כותב: "אסור לקנות דבר הגזול מן הגזלן ואסור לסעדו על שינויו כדי שיקנהו שכל העושה דברים אלו וכיוצא בהן מחזק ידי עוברי עבירה ועובר על (ויקרא י"ט י"ד) ולפני עור לא תתן מכשול". גם בגוי עוברים על לפני עור ולכן יהיה אסור לקנות בין מגנב יהודי בין מגנב גוי. ובהלכות גניבה (פרק ה הלכה א) הרמב"ם משלים שהאסור לקנות מגנב הוא אפילו לא גורם לו לפני עור, "אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב ועון גדול הוא שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גניבות אחרות, שאם לא ימצא לוקח אינו גונב, וע"ז נאמר (משלי כ"ט כ"ד) חולק עם גנב שונא נפשו". עפ"ז ודאי שאין חילוק בין גנב ישראל לגנב גוי כיוון שהאיסור לקנות ממנו הוא כדי שלא ינזקו הרבים. כדברי הגמרא ( מסכת קידושין דף נו:) : "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב", רש"י- אלמלא חור שהעכבר מצניע גניבתו שם לא היה גונב. וכן לעניננו אם לא יקנו ממנו לא יגנוב. (הרב זלמן נחמיה גולדברג מסביר שבהלכות גזילה הרמב"ם מביא את הלכות שינוי שם הזכיר שאם מסייע בשינוי או קונה מהגזלן ובזה גורם לשינוי רשות יש איסור לפני עור שממש מסייע בגזלה, אך בהלכות גנבה שלא דן בהלכות שינוי מזכיר את בעיה שישנה תמיד אף אם הגזלן כבר קנאו בשינוי). עיין בכסף הקדשים בשו"ע סימן שנו סעיף ב שם הוא דן האם לאחר שקנה מגנב גוי האם דינו שווה לקונה מגנב ישראל אך לענין לכתחילה ודאי אסור. בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il