שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

הוצאות ועד הבית

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ח סיון תשע"ה
שאלה
האם ניתן לקחת את עלות ההדברה נגד מקקים בבורות הביוב שבחצר הבניין מקופת ועד הבית?
תשובה
שלום וברכה, אם יש קלקול בביוב כגון מכסה שבור הגורם להגעת המקקים יש לתקן זאת מכספי ועד הבית. אם הכל תקין, אם המקקים מגיעים לכל דירות הבניין או שיגיעו בהמשך הזמן (הרגילות היא שהמכה מתפשטת על כל בנין) ג"כ ניתן לחייב את כל הדיירים, אך אם הכל תקין והנזק מהמקקים מגיע רק לחלק מהדיירים אין אפשרות לחייב את אלו שאינם ניזוקים בהשתתפות. מקור הדין: כנה"ג (קנה אות עז) הביא תשובת גאונים, "ראובן שיש לו מקום חרוב סמוך לביתו של שמעון.. ונעשית שם אשפה גדולה, ואומר ראובן או בנה או גדור כדי שלא יהיו משליכים שם אשפה ויהיה לו הזק, הדין עמו". וכנה"ג כותב שכולם מסכימים לתשובה זו (גם הב"י [קנה מחודשים ה] שחלק על תשובה דומה). ובפעמוני זהב הסביר כיוון שהיזק זה מצוי (כדברי הש"ך קנו ס"ק כב). ע"פ זה אם יש שבר במכסה הביוב וכדו' שההזק מצוי ניתן לחייב את כל בעלי הביוב. מה שכתבנו שאם יש נזק לכל הדירים ניתן לחייב את כולם מקורו בנתיבות המשפט ביאורים סימן קסד ס"ק א: "נראה דלפמ"ש בסימן קע"ח [סק"ג] דבכל מקום שיש בדבר ההוא תועלת לשניהן ואי אפשר לתקן לעצמו כ"א בבוא התיקון גם להשני, כופין זה את זה ליתן כל אחד חלקו, ואין הלה יכול לומר אנא לא צריכנא לתיקון זה. וראיה מסימן קס"א וקס"ג בדברים הרבה שכופין זה את זה. אמנם זהו דוקא בדבר שאם ימנע מלעשותו יבואו שניהם לידי היזק, אבל בדבר שהוא להשביח ואין בו יראת היזק אין יכולין לכפות זה את זה, ע"ש" ובנתיבות בקע"ח מוכח שגם אם אחד מהשכנים אינו ניזק כרגע אך בעתיד יגיע הנזק גם אליו ניתן לחייבו. בברכה: הרב משה מאיר אבינר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il