בית המדרש

  • מדורים
  • אור חדש
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מתוך אור חדש גליון מס' 9 ניסן תש"ע

'כל דכפין ייתי וייכול"

undefined

רבנים שונים

ניסן תש"ע
2 דק' קריאה
אגרת נדירה מאת מרן הרב קוק זצ"ל
בחודש שבט תרפ"ג, פרסם ה'ועד הכללי' בירושלים כרוז מיוחד לקראת ימי הפורים וחג הפסח, ובו בקשה מאת נדיבי הלב, להרים תרומותיהם עבור עניי הארץ.
בראש הכרוז הופיע מכתב מאת מנהלי ה'ועד הכללי', ובתחתיתו צורף מכתב של מרן הרב קוק, הכולל דברי תמיכה וחיזוק לבקשת ה'ועד הכללי'.
מכתבו של הרב קוק לא פורסם עד היום בספרי אגרותיו, ואנו מהדירים אותו כאן לראשונה.


ועד הכללי כנסת ישראל
לצדקת רבי מאיר בעל הנס זיע"א
בעיה"ק ירושלים תובב"א.
לתמיכת עניי כוללות האשכנזים
המאוחדים באה"ק ת"ו.
העומד תחת נשיאותו של גאון ישראל פארו והדרו
צי"ע כקש"ת מרן אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א
ראש רבני ארץ ישראל


מתנות לאביונים וקמחא דפסחא
דעו נא, אחים נאמנים, למלאות חובתכם הק' בימי הפורים, ויושעו נא אלפי אחיכם ואחיותיכם בקודש בחג המצות!
[...] בליל הסדר בכל שנה ושנה עוברת קריאה קדושה ומאוחדה במחנה ישראל בכל מקומות פזוריהם מסוף העולם ועד סופו: לשנה הבאה בירושלם!
בואו נא, אחינו כל בית ישראל, והכירו תודה לאלפי משפחות אחיכם בקודש בני הישוב הק' הכי ראשון בארץ ישראל, החלוצים והגואלים הראשונים שמסרו נפשם והקריבו את חייהם על מזבח הישוב בארצנו החביבה וירו את אבן הפינה לגאולתנו הקרובה, בעזה"י.
תהי נא עזרתכם מהירה למען נוכל להכין מצה ושאר צרכי הפסח לאלפי ענייהם הרעבים.
גבאים ועסקנים יקרים, מהרו נא בעבודתכם הקדושה, הוריקו את קופות רמבעה"ן והמציאו לנו את פרין לצרכי חג הפסח הגדול הבא עליכם ועלינו ועל כל בית ישראל לטובה.
והשוכן בציון יריק לכם מאוצר ברכותיו וזכיתם לחיות ולשמוח בשמחה האמיתית והשלמה של ישראל וארץ ישראל בב"א.
כעתירת מברכיכם מקודש המצפים לרחמי שמים מהירים.
מו"מ ועד הכללי כנסת ישראל לצדקת רמבה"נ זיע"א.
[חתימות הגבאים והמנהלים]

בעזה"י
אלה דברי הרה"ג מו"מ ועד הכללי כנסת ישראל לצדקת הרמבעה"נ זצ"ל, אינם צריכים חיזוק, ומי לא ידע כמה גדלה כעת מצוקת הזמן בתוככי ירושלם בעיר הקודש והמחוזות, כמה אלפי ידיים פשוטות לעזרה, ידיים של אחים שהיו בעצמם נותנים ותומכים. על כן התחזקו נא אחינו היקרים טהורי לבב, במתנות הפורים ומנות חג הפסח, ההולכים וקרובים לטובה על עם ד' וחבל נחלתו, והתנדבו איש איש כברכת ד' עליו לחזק ידיים רפות, ולאמץ ידי עושי מצווה רבה שפקוח נפשות רבות תלויים בה, לעם ד' יושב ציון.
והבוחר בהר הקודש ישלח לכם את ברכתו מקודש סלה, ונזכה כולנו יחד לראות בישועת עם הקודש על אדמת קודשו.
כנפשכם היקרה ונפש אחיכם השולח לכם את ברכתו ממכון בית חיינו,
הבעה"ח ט' שבט תרפ"ג פעה"ק ירושלם ת"ו
הק' אברהם יצחק הכהן קוק
ראש רבני ארץ ישראל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il