בית המדרש

  • מדורים
  • מגד ירחים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

תהילה מלאכי ז"ל

גליון מס' 130

השיבה לתורת ארץ ישראל

undefined

הרב יהושע וייצמן

אב תש"ע
3 דק' קריאה
ימי בין המצרים, ובמיוחד תשעה באב, הם ימים שבהם אנו שבים ונזכרים בחטא המרגלים, שבעבורו נגזרה עלינו בכיה לדורות בתקופת השנה הזו.
הרב, כדרכו בקודש, מעמיק להביט אל עומקם של הימים הללו, ועומד על הדרך למצוא את התיקון והאור בתוך החושך. כך הוא פתגמו לחודש מנחם אב:
גילת עם בשביבי אור ישועה, תקומם אשר הרסה בכיה של חנם.
הרב רואה באור הגאולה ההולכת ומתנוצצת בימינו, את הדרך לתקן את חטא המרגלים, שמאסו בארץ חמדה.
במקום נוסף מפרט הרב יותר כיצד עלינו לתקן את חטא המרגלים (אגרות ראי"ה ח"א, אגרת צ"ו). הרב פונה לאגודה של תלמידי חכמים, שבקשו להקים מקום כינוס לתלמידי חכמים מצויינים בירושלים:
אבל, יקירי לבבי, אמצא ישר להעיר אתכם... כי אם בימינו אלה הנכם מיסדים כנסי' של תלמידי חכמים בעיר הקודש, שעיני כל ישראל אלי', תראו להשתדל לבקש דוקא גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף... המבוקש, לכל הפחות, צריך שיהי' לקדש שם שמים ושם ישראל, בקידוש שם ירושלים בחפץ גדול להראות לכל העולם נצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל שלדאבוננו העמוק עומדת היא בשפל, תחת שהיא יכולה ומוכרחת לשבת על גפי מרומי קרת לעיני כל ישראל ונגד כל הגוים אשר ברא ד' בארץ... הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפע רוח הקדש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה, וקל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים... יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דבה על הארץ, בתשובת המשקל: להגיד ולבשר בעולם כלו הודה והדרה, קדושתה וכבודה, והלואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן, מצדנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועלוי אור חכמתה ורוח הקדש המתנוסס בקרבה... זה המין של האור והעדן של הקדושה הנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי ד', איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ואנכי הנני בזה יודע ועד, כפי קטני.
הדרך לתקן את חטא המרגלים הוא על ידי השבת ארץ ישראל למקומה הראוי בחייו של עם ישראל. הדרך לעשות זאת היא גם ובעיקר על ידי חידושה ופיתוחה של "תורת ארץ ישראל".
"אין תורה כתורת ארץ ישראל", אמרו חכמים (בראשית רבה פרשה ט"ז). ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, ארץ בה דבר ה' מופיע בצורה גלויה למבקשים אותו. הדבר מתבטא בדברי רבי זירא שאמר (בבא בתרא קנ"ח ע"ב): "אוירא דארץ ישראל מחכים". האויר בארץ ישראל הוא אויר קדוש וטהור, ומי שנושם אותו - יכול להשיג את העומק שבתורה.
במקומות נוספים מבאר הרב, כי בארץ ישראל מופיעה התורה בצורה כללית. בלימוד "תורת ארץ ישראל" יש לשאוף לעמוד על כללי התורה ושורשיה, ולראות כיצד הפרטים המעשיים נובעים מן הכלל העליון המחיה ומוליד אותם.
דבר זה קשור לענין נוסף, העולה גם מן הפתגם בו פתחנו. הרב מציין: "גילת עם בשביבי אור ישועה". הרבה גנוז במילים ספורות אלו, ונעמוד על נקודה אחת העולה מן הדברים.
מהו "אור ישועה"?
"האור", אמרו חכמים, "זה תלמוד ירושלמי" (זו"ח איכה, דף צ"ג), תורת ארץ ישראל.
במקום נוסף מבאר הרב מהי ישועה וכיצד מגיעים אליה (אגרות ראי"ה ח"ב, אגרת תפ"ג):
...אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל, ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו, והוא הדבר מה שאני בעניי ובמר נפשי רגיל לקרא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים, עזבנו את נשמת התורה. וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעזה דורות רבים, מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים.
הישועה גנוזה בחזרה של לומדי התורה אל "נשמת התורה".
כשם שלאדם יש נשמה המחיה את גופו הגשמי, והגוף הוא לבוש לנשמה רוחנית אלוקית, כך גם בתורה. הצד המעשי שבתורה - הסיפורים וההלכות, הוא לבוש לנשמה הפנימית של התורה. ישועתם של ישראל דורשת את השיבה אל נשמת התורה ואל פנימיותה.
שאיפה זו היא יסוד חשוב של לימוד תורת ארץ ישראל. ארץ ישראל - ארץ הנבואה, ארץ בה האדמה היא אדמת קודש והאויר קדוש ומחכים. בארץ ישראל ניתן להבין כיצד ההלכות המעשיות הן לבוש לעולם פנימי ועמוק, וניתן אף לנסות ולהיפגש עם העולם הפנימי המחיה את התורה המעשית.
הדרך לתקן את חטא המרגלים היא בהבנת ערכה של ארץ ישראל. חלק חשוב מנושא זה הוא לימוד, בירור והרחבה של תורת ארץ ישראל. כיצד משפיעה השיבה לארץ על לימוד התורה. באיגרת צ"ו מתייחס הרב לכך שבתקופת הגאולה יש חשיבות גדולה יותר לבירור ענייניה של "תורת ארץ ישראל":
גם הבדל גדול יש בין הזמנים: בימינו עת לחננה הוא. אל ימעט ואל יקטן בעינינו ערך ההתישבות הגדולה, לפי ערך השנים הקודמות, של עם ד' על אדמת הקדש. אות ומופת הוא לנו על צעדי מלאך הברית ההולך וקרב, על כן בלב מלא קדושה ואורה, גדולה ושמחה, צריכים אנו לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקדש.
כאשר עם ישראל חוזר לארצו, חוזרת אף התורה למקומה, וזהו הזמן המתאים לגלות את אורה של תורה ארץ ישראל, ובכך לתקן את חטא המרגלים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il