בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב עמנואל בן נתנאל

ההסטוריה של העולם

סיפור תולדות הדורות בתורה מאדם הראשון דרך אברהם יצחק ויעקב ועד משה רבנו, אינו בא ללמדנו את סיפור ההסטוריה האנושית, אלא את סיפור ההסטוריה האלוקית בעולם.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ז חשוון תשע"א
2 דק' קריאה
סיפור תולדות הדורות בתורה מאדם הראשון דרך אברהם יצחק ויעקב ועד משה רבנו, אינו בא ללמדנו את סיפור ההסטוריה האנושית, אלא את סיפור ההסטוריה האלוקית בעולם. סיפור תולדות האנושות הוא ספור ההשתלשלות של הסגולה האלוקית באדם. אדם הראשון, יצור כפיו של הקב"ה בורא העולם, נברא שלם, בצלם אלוקים ברא הקב"ה את האדם. אבל לא כל תולדותיו של האדם ירשו את מעלתו האלוקית. רק בן אחד ירש את מעלתו האלוקית ושאר בניו ובנותיו לא ירשו מעלה זו. כמו שנאמר "ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת" (בראשית ה'). ואח"כ נאמר "ויולד בנים ובנות" - הכוונה לאדם הראשון - ולא נזכרו שמותם, ולא נזכר עליהם שנולדו בצלמו ובדמותו, כי הם לא ירשו את המעלה האלוקית.

אנוש ירש את הסגולה משת אביו, אבל שאר בניו ובנותיו לא ירשו. וכך עברה הסגולה האלוקית מיחיד ליחיד עד נח ושם, ועד אברהם אבינו, ומאברהם ליצחק ולא לשאר בניו, ומיצחק ליעקב ולא לעשו. וביעקב אבינו נתעצמה הסגולה האלוקית בשלמות כזו עד שכל צאצאיו בכל הדורות יש בהם את הסגולה האלוקית, סגולת ישראל. עד יעקב אבינו הייתה הסגולה נחלת יחיד בכל דור ומכאן ואילך נתגלה הענין האלוקי ברבים. עד יעקב היחידים שהתחבר בהם הענין האלוקי היו כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו, והשאר לא היו כי אם כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם.

נמצא אפוא שספור תולדות הדורות עניינו לבאר את השתלשלות הענין האלוקי בסגולת האדם. עם ישראל יחודו הוא שהתחבר בו הענין האלוקי. ובתור שכזה הרי הוא בבחינת המח והלב שבאומות. הוא מאיר לכל האומות כולם את האור האלוקי המאיר בו. כשם שהלב מחיה את כל הגוף, והוא מרכז החיים של כל האברים כולם - כך ישראל מחיים את כל העולם כולו בתוכן החיים האלוקי הממלא אותם. ישראל הם המקשרים את העולם עם אלוקי עולם בורא שמים וארץ וכל אשר בם. מלך הכוזרים שאל את החבר מדוע הקב"ה נתן תורה לישראל בלבד, ולא נתן את התורה לכל המין האנושי, הרי הקב"ה ברא את כל העולם וכל בני אדם בעולם הם ברואיו, אם כן מדוע לא רצה שכולם יקבלו את התורה? התשובה היא - התורה האלוקית ניתנה לסגולת האדם, לישראל שיתחבר בהם הענין האלוקי. אין התורה מתאימה לשאר האומות. וכבר הסבירו זאת חכמינו ז"ל באומרם שבזמן שהקב"ה בא לתת את התורה לישראל, הוא גם פנה לעמים אחרים שיקבלו את התורה, וכל עם שאל מה כתוב בה, וכאשר שמע מה כתוב בתורה אמר שאינו יכול לקבלה. כי אכן התורה האלוקית מתאימה לעם האלוקי בלבד. זה הרעיון שבארו חכמים באגדה זו. ישראל מוארים באור האלוקי ודרכם מתפשט שם שמים לכל העולם כולו. הם הלב האלוקי של האנושות כולה.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il