בית המדרש

  • נזקי שכנים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

גילה בת רחל

פלישת עצים לחצר השכן

undefined

הרב ניר אביב

אדר תשע"א
2 דק' קריאה
בערב חג סוכות לקחתי ענפים מעץ הדקל של שכני מן החלק שפולש לרשותי - בלא ליטול ממנו רשות לכך. האם עברתי על איסור גזל?

תשובה:
ענפי דקל למרות שפולשים לחצרך שייכים הם לבעל העץ, ואסור ליטלם ללא רשות.
לכן, לא טוב עשית שלקחת אותם ללא רשות והוי גזל, ואם באופן כללי הדין כך, בבואנו לקיים מצוה יש להיזהר פי כמה שלא תהיה זו בבחינת 'מצוה הבאה בעבירה'.
מה עושים עכשיו?
ההלכה הבסיסית היא שכשניתן להחזיר את הגזילה יש להשיבה בעינה. אולם בכדי להקל על הבאים לעשות תשובה מן הגזל שבידם, תיקנו חז"ל שבאופן שהשתמש כבר בגזילה שבידו, לא יצטרך להשיבה בעצמה, [וזאת ע"י שהקנו לו חכמים את הגזילה שגזל] ויהא עליו לשלם לנגזל את דמי הגזילה.
"תקנת השבים" זו ניתקנה ביסודה לגזלן שגזל קורה ושיקעה בבניין ואין אפשרות להחזירה ללא סתירת כל הבניין. אמנם קורה העומדת בפני-עצמה יש להחזירה בעינה.
לעניין סוכה שעומדת מעצים גזולים כתב השו"ע אורח חיים (הלכות סוכה סימן תרל"ז סעיף ג'):
"אם גזל עצים ועשה מהם סוכה, אף על פי שלא חיברן ולא שינה בהם כלום, יצא. תקנת חכמים, שאין לבעל העצים אלא דמי עצים בלבד".
בדברי השו"ע מבואר ש"תקנת השבים" הורחבה גם למקום שלא חיבר את הקורה הגזולה ממש, ואף כשהעמידה לצורך סוכתו די במה שישלם לבעלים את דמיהם.
לכן, במקרה שלנו שייכת "תקנת השבים" ואם-כן מצוות סוכה קיימת מאחר וחז"ל היקנו לך את אותם העצים.
אולם עליך לגלות את אוזנו של הנגזל שנטלת מרשותו עצים לצורך סוכתך, ובאם ידרוש ממך תשלום עליהם, יהא עליך לשלמם לו, ובכך לקיים את דין ההשבה.
יש לציין ש"תקנת שבים" זו אמורה באדם שגזל ורצונו לשוב בתשובה ולתקן את המעוות. אולם גזלן שאינו רוצה לשוב בתשובה ואינו מתכוון כלל להשיב את הגזילה שגזל, עבורו לא תיקנו חכמים להקנות לו את העצים, והכל נשאר בתורת גזילה, ואינו מקיים מצוות סוכה. כמו-כן ברור איפה שהברכות שמברך בה "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לישב בסוכה" הינן ברכות לבטלה.
הדברים אמורים בין לגבי הסכך ובין לגבי הדפנות (משנ"ב תרל"ז ס"ק ט"ו-ט"ז, ביה"ל ואם גזל).
מקורות נוספים: מסכת בבא קמא (צה ע"א), שו"ע חו"מ (סימן שס"ו סעיף ב').
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il