בית המדרש

  • נזקי שכנים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

חנן בן שלומית

חיוב השכנים לתוספת אחוזי בנייה

undefined

הרב ניר אביב

אדר תשע"א
2 דק' קריאה
בבניין בו אנו גרים, רצון רוב הדיירים להגיש בקשה עבור תוספת אחוזי בנייה. בקשת תוספת כזו מוכרחה לכלול את כל השכנים. האם ניתן לחייב את השכנים המסרבים להצעה זו להסכים לבקשת רוב הדיירים?

תשובה:
תיקון קל: בחוק שהתקבל בכנסת (ט"ו בשבט התשס"ח - 22 בינואר 2008 סעיפים 3, 4, 5 1 ) מבואר שתוספת אחוזי בניה דורשת את הסכמת רוב הדיירים, ואין צורך בהסכמת כולם. וכל דייר שבא לגור בבניין משותף, יודע מראש שיתכן ותתקבלנה החלטות על-פי הרוב, והמיעוט יחוייב להן, ועל-דעת כן בא לדור. עליכם לפנות לעורך-דין בכדי לברר את ההליכים החוקיים לקידום תכנית כזו.
ככלל, בענייני חוקי הבניה יש לנהוג כפי חוקי המדינה משום שזה הוא המנהג המקובל, ועל דעת כן באו הדיירים 2 (עיין שו"ע חו"מ הלכות שותפין בקרקע סימנים קנ"ח, קס"ב).
בפסקי דין - ירושלים לדיני ממונות ובירורי יוחסין (חלק י' עמוד תמ"ט) כתבו להוכיח שחוקי הבנייה הריהם בכלל "דינא דמלכותא דינא", ובכלל זה הקנסות המוטלים על ידי רשויות האכיפה.
מטעם זה כתבו שאדם שמלשין על חברו לרשויות, אף שאינו 'צדיק גדול' מכל מקום אי אפשר להגדירו כ'מוסר', ואין לחייבו בתשלום הקנס.
אצטט את הלשון שם:
"ראשית יש לעיין אם זה ברי היזקא והאם שייך זה ל"מוסר" כלל. דכאן הכל נעשה ע"פ חוק מסויים, ואף שיש בזה קנסות, כבר כתב במבי"ט הובא בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' רע"ג) דגם הקנסות בכלל 'דינא דמלכותא דינא', ולא נחשב מוסר, שהרי חוקי הבניה הם לתיקון המדינה ואם-כן הוי בגדר תקנת העיר דיש לזה תוקף.
אלא דיש לדון אם יש להם דין "שבעת טובי העיר".
ויש לומר דזה ספק ספיקא: ספק אם יש 'דינא דמלכותא דינא' במדינה, ואם תמצא לומר שאין, שמא שייך בעירייה גדר של "שבעת טובי העיר". ועוד דהעיריה עושה הכל ע"פ בית-המשפט, ולא שמענו מעולם שמלשין לבית-המשפט בזמן הזה יש לו דין 'מוסר' 3 , רק דין של ערכאות ולא יותר".
בעניין 'דינא דמלכותא דינא' במדינת ישראל קיימת מחלוקת בין הפוסקים 4 . אולם בבית-הדין הגדול וכן בשאר בתי-דין אזוריים מקובל להלכה שקיים במדינת ישראל 'דינא דמלכותא' וכדעת השו"ע והרמב"ם. וכן פסק הגרי"ש אלישיב (פסקי דין רבניים חלק ד' עמוד 275) שכל עוד חוק המדינה אינו סותר את דין התורה – קיים 'דינא דמלכותא'.^ 1.פרטי הסבר והרחבה בעניין פורסמו בהצעת חוק הממשלה מיום טז תמוז תשס"ז – 2 ביולי 2007 (מספר 313 עמוד 702).
^ 2.גם בספר עמק המשפט (חלק ב' סימן מ"ב, חלק ד' עמ' תקס"ט) הסובר שבמדינת ישראל אין דינא דמלכותא, כתב שבכל אופן יש דינא דמלכותא "רק בחוקים מסוימים שכך נתפשט המנהג אצל כולם, כגון חוק הגנת הדייר וחוק הפיצויים, ובחוקי התנועה, בזה אנו נוהגים כפי החוק". להרחבה בדעות השונות בדינא דמלכותא במדינת ישראל, עיין בחלק "גבורת חנניה" עמ' 311.
^ 3.ת"ח גדול שקרא את הדברים פקפק בהם, ואמר לי שלדעתו אי אפשר לכתוב בלשון גורפת שלמלשין לבימ"ש בזה"ז אין דין 'מוסר'.
^ 4.להרחבה בדיעות השונות בדינא דמלכותא במדינת ישראל, עיין בחלק "גבורת חנניה" עמ' 311.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il