בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

חיתון לאחר גיור

ג' חודשי הבחנה לזוג שמתחתן שוב לאחר שהתברר שגיור האשה בעבר היה קונסרבטיבי.

undefined

רבנים שונים

תמוז תשע"א
3 דק' קריאה
ניו יורק, ארה"ב New York, USA
תמוז תשס"ו

ג' חודשי הבחנה לזוג שמתחתן שוב לאחר שהתברר שגיור האשה בעבר היה קונסרבטיבי

שאלה
בשו"ת "במראה הבזק" (ד תשובה צה) התרתם לוותר על ג' חודשי הבחנה בהסתמך על "פרסה נידתה" לאשה שהתגיירה ב"גיור" קונסרבטיבי שנים רבות קודם לכן, אם תחזור ותתגייר בגיור אורתודוקסי, הסתמכתם על ר' משה פינשטיין, אבל הוא התיר זאת רק אם שני בני זוג מתגיירים, ואתם התרתם גם אם רק האשה מתגיירת.
אשמח לקבל את הבהרתכם.

תשובה
באופן עקרוני, כל אשה שהייתה נשואה חייבת להמתין שלושה חדשים לפני שתינשא לאחר, גם אם בוודאות אינה בהריון1. אולם במקרי גיור שבהם הבעל והאשה ממשיכים לחיות ביחד, וההבחנה נדרשת מסיבות אחרות, נחלקו האחרונים אם ניתן להקל ולסמוך על הוכחות שהאשה אינה בהריון2. לדעת האחרונים המוכנים לסמוך על הוכחות אלו, אין הבדל בין אם בני הזוג מתגיירים יחדיו ובין אם רק האשה מתגיירת כדי להינשא כדין לבעלה היהודי3, וכן מנהג בתי הדין לגיור לסמוך על שיטות אלו במקרים מסוימים, ולהסתפק בהוכחה שהאשה אינה בהריון.
במקרה שבו יהודי חי עם גויה בעברה אין מקום לסמוך על השיטות המקלות, ודינו ככל יהודי המבקש להינשא לגיורת שהייתה נשואה קודם לכן, ונדרשים שלושה חודשי הבחנה כדי שלא יצא החוטא נשכר4. על בית הדין לבחון כל מקרה לגופו, ולשקול אם חיים אלו נעשו בחטא ויש להחמיר עליו כאמור, או בשגגה ואז יש לקרבם ולהקל על בני הזוג את תהליך הגיור5.

________

1 שנינו ביבמות (מא ע"א): "כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינשאו עד שיהיו להן שלשה חדשים". וכן פסק השו"ע (אבה"ע סי' יג סע' א), שכל אשה שהייתה נשואה לאחד צריכה להמתין שלושה חדשים לפני שתינשא לאחר. בטעם האיסור הובא בגמרא (שם, מב ע"א): "להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני". איסור זה באופיו אינו חשש בעלמא, אלא גזרה של חכמים התקפה גם במקרה שבו אין חשש להריון, לכן שנינו (שם ע"ב): "היה בעלה חבוש בבית האסורים... או שהפילה אחר מיתת בעלה, או שהיתה... איילונית... צריכה להמתין שלשה חדשים".
ביחס לגיורת שנינו ביבמות (לה ע"א): "הגיורת, השבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו צריכות להמתין ג' חדשים – דברי ר' יהודה, ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד". ביחס לגיורת פסק הרמב"ם (הל' גירושין פי"א הכ"א) כר' יוסי, שהגיורת צריכה להמתין שלושה חודשים, אלא שנחלקו הפוסקים בהבנתו אם כל גיורת צריכה להמתין, כדעת ר' יהודה (רדב"ז ב"פתחי תשובה" ס"ק ה), או שדווקא גיורת שהייתה נשואה לגוי צריכה להמתין לפני שתינשא לישראל (הה"מ, וכן פסק השו"ע שם ה). דין גר וגיורת שהיו נשואים כגויים ובאים להתגייר יחדיו לא נכתב במפורש בגמרא, אולם כתב הסמ"ק (וכך פסק השו"ע שם ה) כי גם גר וגיורת שנתגיירו יחד צריכים להמתין, כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה.
2 ה"חלקת מחוקק" (אבה"ע שם ס"ק ד) מסתפק בשאלה אם דין הבחנה בגיורת הנו גזרה מוחלטת, כדין הבחנה בשאר הנשים, או חשש בעלמא, שביחס אליו ניתן להסתמך על הוכחות שהאשה אינה בהריון, כגון שהאשה אינה בגיל הפוריות. משמע מלשונו שהוא אינו מבחין בין גיורת שהייתה נשואה לגוי ולבעל ואשתו שנתגיירו יחדיו. אולם ה"דגול מרבבה" (שם וביו"ד סי' רסט סע' ט) מחלק בין גיורת שהייתה נשואה לגוי ובאה להינשא לישראל, שם האשה משנה בעל, ואם כן יש לראות את דין הבחנה כגזרה מוחלטת, לבין גיורת המתגיירת עם בעלה, שם האשה אינה משנה מבחינה מציאותית את בעלה, וכל מטרת ההבחנה היא להבחין בין זרע הנזרע בקדושה לזרע הנזרע שלא בקדושה. במקרה זה יש לראות את דין ההבחנה כחשש, ולא כגזרה "דלא משכחת כיו"ב בישראל".
לדינא נקטו הפוסקים ("אגרות משה" אבה"ע ב סי' ה ועוד) להקל כ"דגול מרבבה" ולהסתמך על הוכחות שהגיורת אינה בהריון, בין שהאשה מסולקת דמים (כדוגמאות המובאות ב"חלקת מחוקק" וב"דגול מרבבה"), בין שהאשה פרסה נידה, מה שמוכיח קרוב לוודאי שאינה בהריון, ובין על בדיקת הריון רפואית אחרת.
3 וכן כתב ה"אגרות משה" (יו"ד ג סי' קי), שבסברה אין לחלק בין שני המקרים, שכן בשניהם אין האשה משנה את בעלה, ואין דמיון בין מקרים אלו למקרים שבהם נאמרה גזרת הבחנה, שבהם האשה עוברת מבעל אחד לבעל אחר.
4 "אגרות משה" שם.
5 כמו במקרה שאליו מתייחסת התשובה שציינת ("במראה הבזק" ד תשובה צה), בו מדובר במשפחה החיה חיים יהודיים מלאים, אלא שנתברר לה לפתע שאם המשפחה לא גוירה כראוי. כמו כן, גם מנהג בתי הדין בזוגות מעורבים בקרב העולים ממדינות חבר העמים להסתמך על בדיקת הריון קודם הגיור, ומיד לאחר מכן תינשא לבעלה היהודי כדין. במקרים אלו ראוי ממילא להפרישם זה מזו עוד קודם לגיור, כדי שלא יעבור הבעל היהודי על איסור בעילת גויה, ותקופת פרישה זו תעלה לגיורת זו כשלושה חודשי אבחנה, אף שטרם נתגיירה.

בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל

חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב נחום אליעזר רבינוביץ
הרב ישראל רוזן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il