בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • תרומה
לחץ להקדשת שיעור זה
ספר שמות פרקים כה - כז (יט)

פרשת תרומה

תוכן פרשת תרומה לקריאה ולהדפסה

undefined

רבנים שונים

5 דק' קריאה
[כה] (א) וידבר יהוה אל משה לאמר: (ב) דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי: (ג) וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת: (ד) ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים: (ה) וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים: (ו) שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים: (ז) אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן: (ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם: (ט) ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו: (י) ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו: (יא) וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב: (יב) ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית: (יג) ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב: (יד) והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם: (טו) בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו: (טז) ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך: (יז) ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה: (יח) ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת: (יט) ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו: (כ) והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים: (כא) ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך: (כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל: (כג) ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו: (כד) וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב: (כה) ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב: (כו) ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו: (כז) לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן: (כח) ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן: (כט) ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם: (ל) ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד: (לא) ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו: (לב) וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני: (לג) שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה: (לד) ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה: (לה) וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה: (לו) כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור: (לז) ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה: (לח) ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור: (לט) ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה: (מ) וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר:
[כו] (א) ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם: (ב) ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת: (ג) חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה: (ד) ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית: (ה) חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה: (ו) ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד: (ז) ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם: (ח) ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת: (ט) וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל: (י) ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית: (יא) ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד: (יב) וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן: (יג) והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו: (יד) ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה: (טו) ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים: (טז) עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד: (יז) שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן: (יח) ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה: (יט) וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו: (כ) ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש: (כא) וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד: (כב) ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים: (כג) ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים: (כד) ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו: (כה) והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד: (כו) ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד: (כז) וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה: (כח) והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה: (כט) ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב: (ל) והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר: (לא) ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים: (לב) ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף: (לג) ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים: (לד) ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים: (לה) ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון: (לו) ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם: (לז) ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת:
[כז] (א) ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו: (ב) ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת: (ג) ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת: (ד) ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו: (ה) ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח: (ו) ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת: (ז) והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח בשאת אתו: (ח) נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו: (ט) ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת: (י) ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף: (יא) וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף: (יב) ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה: (יג) ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה: (יד) וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה: (טו) ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה: (טז) ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה: (יז) כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת: (יח) ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת: (יט) לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il