בית המדרש

  • מדורים
  • חמדת הדף היומי
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

שחר מיכאל בן רעות

עיקר המקום במקום האכילה או הדירה?

undefined

הרב עקיבא כהנא

סיון תשע"ג
2 דק' קריאה
בגמרא (עירובין עב ע"ב – עג ע"א) הובאה מחלוקת רב ושמואל אם מקום האכילה הוא העיקר לעניין עירוב או מקום הלינה, וכתוצאה מכך אם אנשים שאוכלים במקום אחד וישנים במקום אחר צריכים לערב במקום שהם אוכלים או במקום שהם ישנים. הגמרא ביארה שמהמשנה שקובעת שאם אחים אוכלים אצל אביהם וישנים בבתיהם הם צריכים עירוב בבית שישנים בו עם השכנים שלהם בחצרות שלהם, היה ניתן להוכיח שמקום הלינה הוא העיקר. אבל הגמרא דחתה והעמידה שמדובר שהילדים אינם אוכלים אצל אביהם, אלא הם מקבלי פרס, כלומר, שאוכלים את האוכל בביתם ולא בבית אביהם, ורק מקבלים מאביהם אוכל.

הראשונים חלקו מה הכוונה בביטוי "פרס" לדעת רש"י תוס' ועוד הכוונה היא שהאחים מקבלים מאביהם את המנה ואוכלים בביתם. אמנם לדעת הרמב"ם (עירובין ד, ו) הכוונה היא כמו פרס שהוא מתנה ואינו קבוע, והכוונה שהם אוכלים אצל אביהם פעם בחודש או בשבוע, ולכן אינם אוסרים. הראב"ד חלק עליו ומבאר כרש"י. המג"מ מבאר ששיטת הרמב"ם היא שגם באותה שבת שהם אוכלים אצל אביהם, עדיין מקום קביעותם הוא במקום שהם ישנים, ולא במקום שהם אוכלים. המחבר בשו"ע (או"ח שע, ה) פסק כרב ולפי שיטת רש"י שאם האב נותן להם פרס ואוכלים בבתיהם הם אוסרים בחצר שלהם.
יוצא אם כן שלשיטת רש"י אם הם אוכלים אצל אביהם באופן קבוע בשבת, נחשב הדבר מבחינת עירוב חצירות ששם הם גרים, ואינם צריכים לעשות עירובי חצירות במקום שבו הם לנים. רק כאשר הם אוכלים בביתם, הם צריכים לעשות עירובי חצירות עם השכנים שלהם. אמנם לשיטת רמב"ם יוצא שגם בשבת שהם אוכלים אצל אביהם כל השבת, הם צריכים לערב במקום שבו הם גרים, מכיון ששם הוא מקום דירתם הקבוע. בשו"ת בצל החכמה (ה, קיב) פסק שלא כרמב"ם, לכן באופן שבשבת כולה אוכלים אצל אביהם, שאין הם צריכים לערב במקום שבו הם לנים.

שאלה דומה מצינו גם בעניין נר חנוכה, ברמ"א (שו"ע או"ח סימן תרעז), באדם שאוכל במקום אחד וישן במקום אחר, אם ידליק נר חנוכה במקום שאוכל או במקום שישן באותה השבת. ט"ז (ב) הביא בזה מחלוקת בין רשב"א למהרש"ל אם הולכים לפי המקום שהוא ישן, או לפי המקום שהוא אוכל, והכריע כדברי הרשב"א שהולכים לפי מקום האוכל. הוא מוכיח מהסוגיא בעירובין שיש להדליק נר חנוכה במקום שאוכלים ולא במקום שישנים, וכפי הכרעת השו"ע וכל הפוסקים בהלכות עירובין. אמנם לפי דברינו יצא שלשיטת הרמב"ם גם אם אוכל במקום אחר לא באופן קבוע אין זה נחשב מקום האוכל העיקרי, ולכן גם אם אדם אוכל את כל הסעודות באותו מקום לא ידליק שם נרות חנוכה, אם הוא ישן במקום אחר.

המנחת יצחק (ז, מח) הביא מכף החיים שנר חנוכה תלוי גם בפרסומי ניסא, לכן אם במקום שהוא ישן יש יותר פרסומי ניסא, יש להדליק במקום השינה, ולא במקום האכילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il