בית המדרש

  • מדורים
  • אמונת עיתך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

באדיבות מכון התורה וארץ

שו"ת בעניין גביית ארנונה על ידי רשות מקומית

undefined

הרב שלמה אישון

תשע"ד
5 דק' קריאה
20. ריבית פיגורים בגביית הארנונה
שאלה | החוק מחייב לגבות ריבית פיגורים על איחור בתשלום הארנונה. האם לפי ההלכה מותר לעירייה לעשות זאת?
תשובה | יש מקום להתיר גביית ריבית פיגורים בתור קנס כאשר הפיגור הוא שלא כדין. 1 כן אפשר להגדיר את ריבית הפיגורים מס גבוה יותר, המוטל על המפגר בתשלום, ולא להגדירה ריבית 2 מכל מקום, טוב יותר שהעירייה תחתום על היתר עיסקא, שיועיל גם בעסקאות אחרות שעושה העירייה, וממילא יתיר גם ריבית פיגורים בלא ספק. יש להדגיש שהיתר העיסקא שמדינת ישראל חתומה עליו אינו מכסה את העסקאות שעושות הרשויות המקומיות, משום שהן נחשבות ישויות משפטיות נפרדות לחלוטין מכלל מדינת ישראל.
21. הנחה בריבית פיגורים
שאלה | ריבית הפיגורים של הרשות המקומית יקרה יותר מזו של בנק, כדי למנוע מצב שבו הרשות הופכת להיות הבנק של התושבים. לאור זאת, האם מותר לבקש ממשרד הפנים הנחה בריבית הפיגורים כדי להגיע להסדר חובות?
תשובה | אין מניעה הלכתית לעשות הסדר חובות – לפי שיקול הדעת של הרשות המקומית. השיקולים לכך צריכים להיות ענייניים, כגון, במקרה של סיכוי נמוך לגבות את החוב המלא (לטובת הקופה הציבורית), או במקרה של אי אשמה של החייב (לטובת התושב).
22. הדרך הנכונה לגביית חובות ארנונה
שאלה | האם לגבות את הארנונה בהליך מנהלי או בהליך משפטי? מאיזה שלב מותר להטיל עיקולים על חשבונות התושבים המאחרים לשלם?
תשובה | יש לנקוט בהליך הגבייה בזמן שהחוב קטן, כדי למנוע מצב של הצטברות חובות שהתושב לא יוכל לעמוד בהם. 3 היתרונות של הליך מנהלי הם המהירות שלו (יתרון לרשות וגם לחייב, למניעת הצטברות של ריבית) והעלויות הנמוכות שלו. לכן במקרה שהפנייה להליך המשפטי תגדיל את החוב הגדלה משמעותית או תגרום לעיכובים גדולים בתשלום, יש לנקוט בהליך המנהלי. 4 אמנם יש לאפשר השמעת טענותיו בפני גורם שיפוטי-אובייקטיבי, אך אין הדבר צריך לעכב את הפניה להליך מנהלי. 5 מותר להטיל עיקולים רק כאשר אין כל ספק לגבי קיומו של החוב, ואין ספק ביכולתו של החייב לשלמו. 6
23. הנחה בארנונה למי שמחזיק ברכב
שאלה | מי שמחזיק רכב אינו זכאי להנחה. האם לתת הנחה למי שנוהג ברכב של קרוב משפחה, או למי שקיבל כסף מקרוב משפחה כדי לקנות רכב?
תשובה | ארנונה היא מס המוטל על התושב על פי החוק ועל פי ההלכה. מסתבר שהנחה בארנונה היא בגדר צדקה, שהציבור נותן למי שקשה לו לעמוד בנטל התשלומים.
ההחלטה על היקף ההנחה היא בסמכות השלטון (בעניין זה, הסמכות נתונה למשרד הפנים ולוועדות ההנחה של הרשויות המקומיות). השלטון רשאי לקבוע למי לתת הנחות ומהו שיעור ההנחות, ובלבד שיהיו לכך אמות מידה אחידות, 7 והדבר אמור גם בנוגע לוועדות חריגים. אלא נראה שלא נכון לקבוע כלל גורף שעל פיו כל מי שמחזיק רכב אינו זכאי להנחה 8 . זוהי קביעה ארכאית, שעל פיה רכב נחשב סמל סטטוס. הרי דירה בינונית שווה פי מאה(!) מרכב משומש, ואינה מונעת קבלת הנחה. תנור, מכונת כביסה ומזגן עולים כמו רכב משומש, וגם הם כרוכים בהוצאות החזקה לא קטנות. האם החזקה בהם מונעת קבלת הנחה?!
יתרה מזו, לא תמיד הרכב הוא בגדר מותרות. הדבר תלוי בזמינות התחבורה הציבורית למקום המגורים, במרחק ממקום העבודה של ההורים או ממקום הלימודים של הילדים, בשאלה אם יש הסעות מסודרות לעבודה או ללימודים ועוד. כמו כן, לעתים הרכב משמש לצורך העבודה, ואז ודאי אינו בגדר מותרות אלא הוא מקור פרנסה. זאת ועוד, ישנם דברים כגון נסיעות לטיולים בחו"ל, שהינם בגדר מותרות לא פחות מהחזקת רכב, ואינם מונעים קבלת הנחה.
מן הראוי אפוא לקבוע את ההנחות על פי מבחן הכנסה לנפש, וכן להתחשב בכמות הרכוש של התושב (דירה, מכונית וכדומה) שהיא מעבר לצרכיו הבסיסיים. 9
לאור האמור, יש לקבוע שמי שמחזיק רכב ששוויו עד מחיר מחירון מסוים (מחיר המאפשר רכישת רכב סביר), אין מניעה שיקבל הנחה. מי שמחזיק רכב ששוויו מעבר למחיר שנקבע – לא יהיה זכאי להנחה. לעניין זה אין הבדל אם הרכב רשום על שמו של התושב או שהוא רשום על שמו של אדם אחר, אך התושב משתמש בו בקביעות ומממן את החזקתו. (כאשר התושב משתמש בקביעות ברכב, הרי זה כאילו קיבל אותו במתנה, ואין זה משנה שרשמית הרכב לא נרשם על שמו. גם על פי החוק, הרישום במשרד הרישוי הוא דקלרטיבי בלבד).
24. הנחה בארנונה למי שגר בבית גדול
שאלה | האם לתת הנחה לזוג מבוגר שגר בבית גדול (300 מ"ר) או שיש לחייבו לעבור לבית קטן יותר? האם לחייבו לעבור לבית קטן גם כאשר מדובר בשינוי סטטוס גדול: מעבר יישוב או מעבר שכונה בתוך יישוב (למשל מעבר לשכונת קרוונים)?
תשובה | על פי ההלכה אדם שנזקק לצדקה מהקופה הציבורית צריך למכור את כלי המותרות שלו. 10 לגבי מכירת בית מפואר, נחלקו אחרונים. 11 למעשה נראה כי אם על פי מבחני הכנסה, הזוג זכאי להנחה, אין לחייב אותו לעבור לבית קטן יותר במקרה שהדבר יגרום לו צער. ולכן כאשר מדובר בשינוי סטטוס גדול, המעבר יגרום צער, ולכן אין לחייב את הזוג לעבור מדירתו. שינוי סטטוס יכול להיות הכרח לעבור ליישוב אחר או לשכונה שהאוכלוסייה בה שונה מאוד מהעובר אליה (כגון זוג מבוגר שייאלץ לגור בשכונה של זוגות צעירים).
עם זאת, ראוי לקבוע סכום מקסימום של הנחה, מעבר לקביעת אחוזי ההנחה הניתנים על פי מבחן הכנסה. סכום זה יעמוד על ההנחה המקסימלית הניתנת בדירה ממוצעת. זאת משום שלא סביר שאדם שגר בבית גדול יקבל מן הציבור סכום גבוה יותר מאשר סכום המקסימום שיקבל אדם שגר בבית ממוצע.
^ 1.. ראה בס' כתר ח"ו, סי' מו.
^ 2.. תורת ריבית, פרק י סעי' סט.
^ 3.. שו"ע, חו"מ סי' צז סעי' ד: 'אסור ללוה לקחת הלואה ולהוציאה שלא לצורך ולאבדה עד שלא ימצא המלוה ממה לגבות חובו; ואם עושה כן נקרא רשע. וכשהמלוה מכיר את הלוה שהוא בעל מדה זו, מוטב שלא ללוותו ממה שילוהו ויצטרך לנגשו אחר כך ויעבור בכל פעם משום לא תהיה לו כנושה. (שמות כב, כד)'. המתנה בהליך הגבייה משמעותה בעצם מתן הלוואה לאדם, שכלל לא בטוח שהוא מסוגל להחזיר אותה.
^ 4.. באופן כללי, כאשר מדובר בחוב ברור מותר לפנות ישירות להוצל"פ (הרב מרדכי אליהו, תחומין ג' עמ' 244; שו"ת שבט הלוי ח"י, סי' רסג; הרב יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה ח"א, סי' פד; הרב צב"י בן יעקב, משפטיך ליעקב ח"ב, סי' ו עמ' קה; תחומין לא עמ' 319, פנייה להוצאה לפועל לגבות חוב ברור). ולכן אם לרשות המקומית אין ספק בנוגע לקיומו של החוב, היא יכולה לפנות להליך מנהלי. אם לתושב יש טענות בנוגע לחיובו, הוא יכול לפנות להליך משפטי.
^ 5.. עי' שו"ע, חו"מ סי' ד סעי' א, שבענייני מיסים נחשב הציבור מוחזק ורשאי לעשות דין לעצמו.
^ 6.. שו"ת שבט הלוי י, סי' רסג.
^ 7.. שו"ע, חו"מ סי' שסט סעי' ח.
^ 8.. כך קבע גם בג"ץ 10662/04, בנוגע לזכאות לגמלת הבטחת הכנסה.
^ 9.. שו"ע, יו"ד סי' רנג.
^ 10.. שו"ע, יו"ד רנג סעי' א: 'והא דאין מחייבים אותו למכור כלי תשמישו של כסף וזהב, דוקא כל זמן שאינו צריך ליטול מהקופה אלא נוטל בסתר מיחידים. אבל אם בא ליטול מהקופה של צדקה, לא יתנו לו עד שימכור כליו'.
^ 11.. שו"ת שבט הלוי ב, סי' קכה, הביא את דעת משנה ראשונה שעל הנזקק למכור את ביתו, וחלק עליו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il