בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

שיעור מתנות לאביונים

undefined

בית מדרש ג. אסף

אדר ב תשע"ו
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות.
א. שיעור מתנות לעניים- יש אומרים שיוצאים בפרוטה ויש אומרים שצריך לתת סכום כסף השווה לסעודה (כ15-20 ₪).
ב. טוב וישר לתת מתנות לאביונים ביד רחבה, שזוהי השמחה האמתית, לשמח לב עניים.
ג. נחלקו הפוסקים אם יש חיוב ללמוד הלכות פסח שלושים יום לפני החג. לסוברים שיש חיוב, החיוב חל כבר ביום פורים.

א. שיעור מתנות לאביונים.
נאמר במגילה "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". מלשון הכתוב משמע שאין הקפדה לשלוח לעני דברי מאכל או כסף שיקנה בו אוכל, אלא ניתן לתת לו מתנה, ולקביעה זו משמעות לגבי שיעור הנתינה.
הריטב"א כתב ששיעור המתנה המינימלית לעני בפורים היא פרוטה, למרות שסכום זה לא מספיק לסעודה, כיון שלדעתו אין המתנה מיועדת לאכילה.
אמנם יש פוסקים שכתבו שהמתנה צריכה להיות בשיעור סעודה (בזמנינו כ15 ₪). ויש שכתבו לתת יותר.
טוב וישר לתת ביד רחבה כפי האפשר "שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה" (רמב"ם מגילה פ"ב הל' יז) 1 .

ב. לימוד הלכות פסח.
במסכת פסחים למדנו, "שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם הפסח שלשים יום", כלומר, יש חיוב ללמוד הלכות פסח שלושים יום לפני פסח.
מאידך במסכת מגילה למדנו, "משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בהלכות פסח בפסח, חג בחג, עצרת בעצרת", ולא שלושים יום לפני. כיצד מתיישבת הסתירה?
הבית יוסף מתרץ שלשה תירוצים:
א. כוונת הגמרא בפסחים היא לא להטיל חיוב ללמוד הלכות פסח שלושים יום קודם, אלא להורות שבשלושים יום קודם פסח, אם באים שני תלמידים לשאול הלכה, האחד שואל בהלכות פסח והשני בהלכות אחרות, על הרב לענות תחילה לשואל בהלכות פסח, כי הוא שואל כעניין.
ב. מאחר והלכות פסח מרובות, יש ללומדם שלושים יום קודם פסח, ומה שתיקן משה הוא לא לימוד ההלכות, אלא לימוד טעמי החג וטעמי הלכותיו.
ג. מאחר ובזמן שנהג קרבן פסח לקחו אותו שלושים יום קודם על מנת לבקר אותו ממומים, תקנו חז"ל ללמוד הלכות באותו זמן.
למעשה נחלקו ראשונים ואחרונים האם יש חיוב ללמוד את הלכות פסח שלושים יום לפני החג או שלא. דעת המשנה ברורה שיש חיוב ללמוד שלושים יום קודם לפסח, ויש להתחיל בלימוד הלכות פסח כבר מיום הפורים.
אמנם הגר"ע יוסף כתב שהרוצה להמשיך ללמוד בסדר לימודו הרגיל אינו חייב לשנותו שלושים יום קודם פסח וללמוד הלכות פסח, אלא ימשיך ללמוד את לימודו הרגיל.
בחג עצמו, כולם מודים שיש חיוב ללמוד את הלכותיו 2 .

*הצטרפו לישיבת בין הזמנים בבית המדרש גבעת אסף- לימוד מיוחד של הכנה לפסח- פרטים נוספים באתר בית המדרש. הרשמה בטלפון 054-3043114
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il