בית המדרש

  • מדורים
  • הראי"ה בפרשה
לחץ להקדשת שיעור זה

"ואולך אתכם קוממיות"

undefined

הרב יוחנן פריד

אייר תשע"ו
2 דק' קריאה
הן המלים האחרונות של הברכה אשר תינתן לעם ישראל אם ילך בחוקותיו של ד' ואת
2 מצוותיו ישמור"
.
מובן כי מלים חותמות אלו , ובמיוחד המלה האחרונה שהיא הביטוי הייחודי –היחידאי ) בכל התנ"ך !( מחייבים
פירוש , הסבר והבהרה .
3 המפרשים – יש מהם שהתייחסו לצד המילולי )כגון רש"י
( המפרש את המילה 'קוממיות' - 'בקומה זקופה' , ויש
שעסקו בביאור התוכן הכללי )כגון הספורנו ( המעמיד מול המילה , )בלשונו : 'על היפך'( את דברי הנביא
4 ישעיהו בתיאורה הקשה של הגלות במילים 'אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה'
. היינו הליכה ב'קוממיות' היא
הנחמה מן הפורענות של הנפש השחה )מתכופפת( ואשר עוברים עליה...
5 מרן הרב זצ"ל , מתייחס בכמה מקומות בכתביו
לדרשתם התמוהה-משהו של חז"ל : "שתי קומות - כקומת
6 אדם הראשון"
והוא מסביר כי חז"ל נתכוונו לעניינה של הנפש הקדושה שניתנה לישראל בכל פרטיה , והאדם
הוא המוסיף עליה אומץ על ידי בחירתו – והופכה ל'קומה שלימה'.
כדי להבהיר את המשפט התמציתי הזה , קובע הרב כי אחרי שחטא אדם הראשון נעלמה ממנו השלימות אך
כאשר יתגלה - בעת התיקון לגמרי - כח הנפש הפנימית , ייבטל יצר הרע – וזה הואפירוש לשון 'שתי קומות' :
גמר שלם בכל 'דרכי השכליות והמידות הניאותות'.
מכאן –מצייר ומוסיף הרב גם קווי דמיון לעם ישראל שהיה ראוי לשלימות בצאתו ממצרים , לולא שהצליח ,
בעוה"ר מעשה השטן. אך לעתיד לבוא – מובטח הוא כי יתפתחו פנימיות הנפשיות הנעלמות ויצאו לגילוי מלא
בבחינת 'ועצמותיך יחליץ'
7
אשר בן )בעצמות( מצוי וטמון כח החיים ובהן תלויה ההרגשה.החיונית.
מרן הרב זצ"ל מדייק דברים נשגבים אלו גם מראשית הפסוק מלשון 'ואולך'. וכך הוא כותב : 'הליכה' – הוא עניין
יציאה מן הכח אל הפועל , )ועל כן נקראו גם פרטי הנהגות התורה - 'הלכות'( וכל זמן שהחכמה הפנימית שהיא
בשורש הנפש ...- סגורה אי אפשר למסור הנהגה על ידה ...אבל כאשר תתגלה השלימות...יהיו שתי הקומות
ראויות להליכה , ומשניהן תצא תורה.


1
ספר ויקרא פרק כו, יג
2
שם פרק כו , ב
3
שם
4
ספר ישעיהו פרק נא , כג
5
עיינו 'חומש הראיה' ציטוטים מ'עין איה' ,וכן מקובץ ג, נה , מפנקסי הראיה ג , פסקה רלא וכן במאמרי הראיה עמ' 28( .מתוך הספר "יובל הנזרחי"(
6
מסכת בבא בתרא דעה , א
7
ישעיהו פרק נח , א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il