בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון 228

דעת הרב זצ"ל על חשיבות הדגל ועל סמליותו

undefined

הרב ארי יצחק שבט

אייר תשע"ו
2 דק' קריאה
בפרשתנו אנו קוראים על כך שלכל שבט יש דגל עם צבע וסמל מיוחד: "אִיׁש עַל-דִגְלֹו בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָ ם, יַחֲנּו
1 בְנֵי יִשְ רָאֵל"
לדעת חז"ל כך המציא עם ישראל את הדגלים לכלל האנושות, ומלכויות העולם הם שהעתיקו את
2 הרעיון מאיתנו.
3 זכינו בגנזי "המרכז התיעודי" של "בית הרב" לדרשה מפורטת בת שבעה עמודים )!( בנושא הזה,
דרשה
4 אותה נשא מרן הרב זצ"ל בטקס הכנסת דגל הגדוד העברי לבית הכנסת ה'חורבה'.
להלן סיכום הרעיונות העיקריים בדרשת הרב ובתפילתו, אותה חיבר למעמד המיוחד הזה:
. 1 .דגל לאומי ודגל צבאי אינם זרים למקורות ישראל.
2 .לדעת הרב , הדגל ממלא את הלב הערצה, כבוד וחיבה, ושיש בכך "קוי קדושה".
3 .הדגל מסמל את תהליך הגאולה שאנו בעיצומו.
4 .הרב ראה בדגל כמסמל את השאיפה הלאומית ואת הייחוד הלאומי שלנו, ואלו כמובן קשורים
5 להיותנו 'ממלכת כוהנים וגוי קדוש'
, מקבלי התורה.
5 .הרב ראה ערך נצחי )!( בנאמנות לדגל )"אנו נאמנים נצח לדגלה ! "( ולרעיון הגלום בו - ההכרה
שיש בישראל נשמה לאומית קדושה ומיוחדת.
6 .קיימת חשיבות ומשמעות גם לדגלי אומות העולם. השלום הנצחי העולמי בנוי על הוקרת המיוחד
שבכל דגל ושבכל לאום, וכל שכן בדגל הישראלי, כסמל לעם סגולה.
7 .הדגל מסמל את פלא קיבוץ הגלויות שאנו חוזים בראשיתו בעינינו.
8 .הדגל - סמל כיבוש ארץ ישראל, וביטוי לשייכות של ארץ ישראל לעם ישראל.
9 .הדגל מזכיר את הקדושים שמסרו נפשם במלחמה נגד האויב.
01 .הדגל מסמל את גבורת ד' בתשועת ישראל.
11 .הדגל מסמל את גבורת צבאות ישראל.
6 ברור הדבר כי כל מה שנאמר לגבי 'דגל הגדוד' נכון ביתר שאת לגבי דגל המדינה של היום.
מרן הרב ציין שיש
ערך לדגלים לאומיים וכל שכן לדגל ישראל, כדברי המדרש בתיאור מעמד הר סיני, ומהשאיפה המוזכרת לשימוש
בדגלים הלאומיים בעת שלום.

1
ספר במדבר פרק ב, ב
2
במדבר רבה פרשה ב, ז, "'באותות', סימנין היו לכל נשיא ונשיא מפה וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על לבו של אהרן, מהם למדה המלכות )י"ג: המלכיות( להיות עושין
מפה וצבע ]...[ ראובן אבנו אודם ומפה שלו צבוע אדום ומצוייר עליו דודאים... יהודה נפך וצבע מפה שלו דמותו כמין שמים ומצוייר אריה.
3
בתיק א/6/429" .בית הרב" הוציאו לאור כחלק מספר, א' שבט, להרים את הדגל- דגל ישראל והדיבור בעברית במקורות היהדות, הוצאת "בית הרב", ירושלים תשע"ד, 326 עמ'.
4
ביום ל' בכסלו תרפ"ו.
5
ספר שמות פרק יט , ו
6
יצוין שכולם: היהודים, הערבים, האנגלים וכן עיתונות התקופה )כולל ציורים משוערים!( התייחסו לכך שכביכול מדובר בדגל הלאומי של עם ישראל, למרות שהתברר שהדגל של הגדוד
העברי היה שונה מדגל הכחול-לבן הרגיל. כמו כן ידע הרב היטב שקיימות בעיות דתיות בקיום המצוות בגדוד, ראו אגרות הראיה ג, עמ' קלו-קלז, ו-קמא, ובכל זאת הדבר לא העיב על התלהבותו
להם ולדגלם ולמה שהם מסמלים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il