בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

ציור אמנותי של חיות על גבי בית מזוזה

undefined

רבנים שונים

כסלו תשע"ז
2 דק' קריאה
תשובה לז

(מתוך ח"ט)

יוהנסבורג, דרום אפריקה South Africa Johannesburg,
כסלו, תשע"ב

ציור אמנותי של חיות על גבי בית מזוזה

שאלה
בבית הכנסת שלנו מכינים בית מזוזה חדש לכניסה הראשית. האמן מציע לצייר עליו ציורים של אריה, זאב, שמש וירח, הרומזים לסמלים של השבטים. האם זה מותר?

התשובה
א. ככלל, מותר לצייר צורות של חיות שונות 1 , אך אסור לעשות את ארבעת פני החיות שבמרכבה ביחד 2 , וכן אסור לעשות צורת גלגל המזלות 3 .
ב. לגבי ציור שמש וירח, ראה תשובתנו בשו"ת במראה הבזק חלק ז סי' סג.
ג. על בית מזוזה ראוי להימנע מעשיית כל צורה, מכיוון שרבים רגילים לנשק את המזוזה, ואין ראוי שינשקו צורה כלשהי 4 .
ד. ^ 1. רמב"ם (הלכות עבודה זרה ג, יא); שולחן ערוך יו"ד (קמא, ו).
ה. ^ 2. גמרא ראש השנה (כד ע"ב); עבודה זרה (מג ע"ב); שולחן ערוך יו"ד (קמא, ד). עיינו גם ש"ך (שם ס"ק כ) מה הם ארבעת הפנים.
ו. ^ 3. ראש השנה (שם) ורמב"ם (שם). הב"ח (יו"ד סי' קמא אות ח, בקונטרס אחרון) כתב שאפילו לעשות אחת מהחיות שבגלגל המזלות אסור, ולכן אסר לעשות צורת אריה אפילו לבדו. אך הרשב"א (בתשובה חלק א סי' קסז) התיר לעשות צורת אריה אם אינו עושה את ארבעת הפנים שבמרכבה, וכן הוכיח הש"ך (שם ס"ק ל), שהאיסור בעשיית החיות של המזלות הוא רק אם עושה את כל המזלות ביחד.
^ 4.בהגהות אשר"י (על הרא"ש עבודה זרה פרק ג סי' ה) כתב שאין ראוי לעשות צורות בבית הכנסת, שלא ייראה כמשתחווה להן, והביאו הט"ז (יו"ד סי' קמא ס"ק יד). ועיין בגמרא בסנהדרין (ס ע"ב) וברמב"ם הלכות עבודה זרה (ג, ו) שהמנשק לעבודה זרה עובר בלא תעשה. ואם כן, אף שהמנשק מזוזה ודאי שאין כוונתו לנשק את הצורה, מכל מקום, כשם שמגונה הדבר שייראה כמשתחווה לצורה – כך מגונה הוא שייראה כמנשק לה.
ז.
ח.
ט.
י.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il