בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • ציצית ותפילין
לחץ להקדשת שיעור זה

דין צביעת רצועות התפילין בשחור, ודין רצועה שהתהפכה.

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

תשרי תשע"ח
2 דק' קריאה
א: הלכה למשה מסיני שצריך לצבוע את הרצועות בשחור.
הגמרא אומרת (מנחות לה א) הלכה למשה מסיני שהרצועות יהיו בצבע שחור. מפורש בגמרא שדין זה מתיחס דוקא לצד החיצוני של הרצועות אך הצד הפנימי יכול להיות בכל צבע חוץ מצבע אדום. וכן כתב הרמב"ם- (תפילין פ"ג יד) הרצועות של תפילין בין של ראש ובין של יד פניהם החיצונים שחורים וזו הלכה למשה מסיני. לדעת המ"ב (סימן לג ס"ק כ) ופוסקים נוספים הצד החיצוני הוא מקום השיער בעור הבהמה, ודוקא אותו צריך לצבוע בשחור, לעומתו הפמ"ג (מובא בביה"ל שם) סובר שמעיקר הדיןהאדם קובע מהו הצד החיצוני ואותו צובע בשחור.
ב: האם לצבוע את הצד האחורי של הרצועה?
למדנו שהצד האחורי של הרצועות יכול להיות בכל צבע מלבד אדום. הרמב"ם כתב (שם) שהצד האחורי של הרצועה צריך להיות כצבע הבתים, כלומר לדעתו בתפילין שלנו שהם צבועים בשחור חובה שאחורי הרצועות יהיו צבועות בשחור, (י"א שהרמב"ם למד זאת מדברי הגמרא שהרצועות יהיו ממין הבתים והבין שהכוונה גם לצבעם). כמו כן לפי המקובלים צריך שגם הצד השני של הרצועות יהיה צבוע בשחור.
בפסקי תשובות (על סימן לג סעיף ג) הביא דעת הפוסקים האומרים שאין לשנות המנהג ואין להורות לציבור לצבוע הרצועה משני צדדים, וכ"כ הבא"ח בפרשת חיי שרה סעיף ד שאין המנהג בזה כדברי האר"י ז"ל. אמנם רצועה הצבועה משני צדדים מחמת שהטבילוה בצבע וספגה את כולו, זהו דבר טוב שהרי באופן זה אין מצב שהצבע מתקלף וזהו יתרון מצד עצמו ולאו דוקא בגלל החומרא לצבוע הרצועה משני צדדיה.
ג: דין רצועה שהתהפכה.
מסופר בגמרא על אמוראים שהתענו שרצועת התפילין שלהם התהפכה. הרמב"ם והשו"ע כתבו ליזהר בענין זה שהרצועה לא תתהפך אך לא כתבו לצום, כנראה שסוברים שהוא מידת חסידות ואינו חובה וכן דעת רוב הפוסקים (סימן כז מ"ב ס"ק לח).נחלקו הפוסקים האם כשהרצועה הפוכה אינו מקיים המצווה או שזהו רק פגם בנוי המצווה (ביה"ל ד"ה מבחוץ, בסימן לג).
ד: דין רצועה שהתהפכה ברצועה שצבועה משני צדדים.
גם הסוברים שצריך לצבוע בשחור משני צדדים , סוברים שצריך ליזהר שלא תתהפך הרצועה, כך עולה מהרמב"ם שלא חילק אעפ"י שלדעתו הרצועות צבועות משני צדדים, וכן כתב בכף החיים סימן כז ס"ק נא.
--
האזינו לשיר "תשובה של ריעות"
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il