בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • כי תשא
לחץ להקדשת שיעור זה

חלבנה

ההכללה של כל עם ישראל כולל עוברי תורה ומצוות אינה רק ענין של אחדות ופיוס אלא מפתח למשיכת השפע משורש נשמת כלל ישראל.

undefined

הרב יצחק חי זאגא

אדר א' תשע"ט
4 דק' קריאה 50 דק' צפיה
א. שמות ל' – ויאמר ד' אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה. רש"י - וחלבנה - בשם שריחו רע.. ומנאה הכתוב בין סמני הקטורת, ללמדנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפלותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנו.כריתות ו: - א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת. אביי אמר מהכא, ואגודתו על ארץ יסדה. רש"י – ואגודתו. משמע שכולן ביחד אז על ארץ יסדה. מטה משה עמוד העבודה יום כפור תתסז' - וקודם שיתפללו מתירין לכל העבריינים כדי להתפלל עמהם.. שהרי חלבנה ריחו רע ומנאה הכתוב עם סממני קטורת. כד הקמח לולב – ערבה למי שאין בו תורה.. ודמין לזה.. בסממני הקטורת.. והכניס הכתוב בתוכם חלבנה להורות על רשעי ישראל שיכנסו בכלל הצדיקים והקב"ה מקבלם בתשובה. וזהו שדרשו וירח את ריח בגדיו ריח בוגדיו.
ב. אגרות הראי"ה תקמא' - אסור לנו להפריד ולפרר, אסור לנו לומר: "זהו שלנו ואנו דואגים עליו, וזהו לא שלנו".. כשאנו מתרוממים אל התוכן היסודי כולל הכל, אין אנו רשאים להבדיל בו בין טובים לרעים, ועל דעת המקום ועל דעת הקהל הננו מוכרחים להתפלל עם העברינים ג"כ, ותקות לבבנו צריכה להיות מקפת את הכל, את הכלל כולו, ובכל ערכיו. "להתפלל עם העברינים" אני אומר, אך לא להתחשב עם דעותיהם העבריניות, לא להזמינם במחיצותינו בתור פועלים ומנהיגים, אבל להתפלל, כלומר: לדרוש בלב ונפש את שלום הכלל כולו וישועתו, במובן היותר רחב..
ג. שמות ל' – כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לד'.. מחצית השקל.. ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל.. כלי יקר - בזמן שהם נספרים אחד לאחד יש לחוש שהמספר יגרום שכל אחד לבדו בפני עצמו יעלה זכרונו למעלה ויתבקר פנקסו בכל זכות וחובה שיש לו, ושמא לא יכריעו זכויותיו על חובותיו, ובסיבה זו יזכירו לו עוון העגל שכבר נמחל, כי לא נמחל כי אם אל רבים ולא ליחידים, והמספר גורם שכל יחיד נזכר לעצמו..
ד. דרשות הר"ן דרוש א' -והנה הודיעתנו התורה שמאלו הנבראים החסרים אשר הם בתכלית החיסרון כל אחד מצד עצמו, בהאספם יחד, יתחדשו מהם מורכבים רבים בעלי המעלה רבי השלמות.. ועל זה הצד אשר אימתה לנו ההויה הטבעית, הוא מה שהפליגו לנו רבותינו ז"ל בשבחו ומוראו של צבור, עד שאמרו (סוטה מ.) לעולם תהא אימת צבור עליך.. שאף על פי שכל אחד מצד עצמו אינו ראוי לזה, מצד הצטרפו לזולתו יקנה הכלל שבח ומעלה יותר ממה שראוי מצד פרטיו.. וזהו הענין הנרמז בחלבנה הנכנסת בסמני הקטורת, כי עם היות ריח החלבנה מצד עצמה בלתי נאותה, אפשר שיהיה לה כח לעורר ולהוציא איכויות הסמים האחרים ולעורר בשמיותם. וכן על צד המשל, אם ימצאו בכלל אחד, פרטים בעלי חיסרון מאשר יכביד עליהם הכח המעורר לנקמה בלתי משוערת, בהמצאם בתוך הכלל, יעוררו כוחותיהם למה שראוי בפעל הזה ומה שצותה בו התורה, כי הם ישערו פעלם כפי המכוון התוריי..
ה. סוטה מ. -ומאי עינוותנותיה דרבי אבהו. דאמרה לה דביתהו דאמוריה דרבי אבהו לדביתיה דרבי אבהו, הא דידן לא צריך ליה לדידך והאי דגחין וזקיף עליה, יקרא בעלמא הוא דעביד ליה. אזלא דביתהו ואמרה ליה לרבי אבהו, אמר לה ומאי נפקא ליך מינה, מיני ומניה יתקלס עילאה.
ו. מגיד מישרים פרשת בהר - חלבנה לכתר דכמא דבני נשא ערקין מלארחא בחלבנה הכי נמי לא יכלין לאדבקא בכתר עליון. סידור הרש"ש – וחלבנה.. להעלות מלכות מכל נוגה.. חל"ב ענינו מיתוק.. בכורות ו: - דם נעכר ונעשה חלב.
ז. שמות לב' - ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים.. כי זה משה האיש.. לא ידענו מה היה לו.. ויקח מידם.. ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל.. ויעמד משה.. ויאמר מי לד' אלי.. זוהר הקדמה א: - ר' אלעזר פתח (ישעיה מ') שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, שאו מרום עיניכם לאן אתר, לאתר דכל עיינין תליאן ליה, ומאן איהו פתח עינים, ותמן תנדעון דהאי סתים עתיקא דקיימא לשאלה, ברא אלה, ומאן איהו, מ"י, ההוא דאקרי מקצה השמים לעילא, דכלא קיימא ברשותיה, ועל דקיימא לשאלה ואיהו בארח סתים ולא אתגליא אקרי מ"י..
ח. פרדס רימונים חלב – התחלת כל הדברים דומים לחלב.. ובכח תולדות הגבורה יתהפך הלבן.. ליין אדום.. והנה בפסוק רוחצות בחלב פי' הרשב"י ע"ה שהוא השפע מכ"ע ע"י החכמה אל הבינה ושם בבינה.. נעשה חלב וינקא לבנין..
ט. של"ה תצוה תורה אור טז' -ובחיר עבודת הכהונה הקטורת, 'מר דרור' 'מרדכי' ו'חלבנה' בגימטריא 'המן' נתבטל בו. שם לא' - ונחזור לענין המן סוד נחש סמ'.. ומובן ענין כל המועדים בטלים ופורים לא בטלי.. רצה לומר.. יום כפורים שהוא הכנעת סמ' ופורים הכנעת המן, שהכל הוא סוד הסרת זוהמת הנחש לא שייך ביטול, אדרבה יתרבה ויוסיף הסרת זוהמת הנחש.. וכשם שסמ' מלאך רע עונה אמן ונכנס בזה בקדושה, כן 'המן' 'חלבנה' בסוד הקטורת, ומבני בניו של המן למדו תורה ברבים (גיטין נז:). ומרדכי הוא הקטורת.. עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן.
י. בראשית מט' - לא יסור שבט מיהודה.. אסרי לגפן עירה עירו ולשרקה בני אתנו.. חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב. רמב"ן – אמרו.. אדמימות.. והנראה.. שהוא כחול העינים מן היין.. רד"ק – אסרי. המלך המשיח יחבר.. מלכות יהודה ואפרים כאחד.. שבת לא: - בלשון יוני קורין לאחת הן. תהלים פט' – עולם חסד יבנה.. כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי. קובץ ה' רפד' - התורה מכניסה טבע אלוקי בכל המחשבות כולן, והיא פועלת על כל הסכום הרוחני שבעולם כמסו בחלב. וסוף שיוחזר הכל לאורה, כמו שבתחילה היה הכל כלול בה. אור עולם באוצר חיים. איוב י' - הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני. ב"ר יד' - לקערה שהיא מלאה חלב עד שלא נתן מסו בתוכו החלב רופף, משנתן לתוכה מסו הרי החלב קפוי ועומד.. אסתר י' – וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים. ראש מילין חי"ת – הזי"ן של החיל ההורס ולעומתו הזי"ן של מחנה הבונה.. מתאחדים יחדיו בהתנגשותם.. והרעיון העליון מחבר את הזיינים יחד..
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il